Јавне набавке

 

Јавне набавке

Београд, 12. април 2024. године 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета набавке: Добра


Назив предмета набавке: Набавка опреме - столице за гледаоце-за део – позориште и музичка академија Југословенског драмског позоришта у Београду


Главна ЦПВ ознака: 39110000


Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.

 

Главно место извршења: Југословенско драмско позориште, ул. Краља Милана 50, 11000 Београд

 

Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора:
у данима: 120

 

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Рок за подношење понуда или пријава: 17.05.2024. 12:00:00

 

Отварање понуда

 

Датум и време: 17.05.2024. 13:00:00

 

Место: Крунска 58, 11000 Београд

 

Подаци о поступку отварања понуда
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуде, дужни су да Наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати да имају овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуде.

 

Јавни позив


Београд, 10. април 2024. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2024. годину можете преузети овде .


Београд, 18. март 2024. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2024. годину можете преузети овде .


Београд, 5. фебруар 2024. године 

 

Назив наручиоца: МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА


Адреса: НЕМАЊИНА БР. 11, БЕОГРАД, 11000


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета набавке: Радови


Назив предмета набавке: Набавка радова на изградњи стамбене зграде Ц1 – непрофитног и социјалног стамбеног објекта у постојећем комплексу насеља Др Ивана Рибара


Главна ЦПВ ознака: 45000000


Подаци о партијама

Овај предмет набавке није обликован у партије.


Главно место извршења: Др Ивана Рибара, Београд, 11000 Београд,


Катастарска парцела 6816/1, КО Нови Београд, Република Србија


Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора: у данима: 400


Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Рок за подношење понуда или пријава: 14.03.2024. 12:00:00


Отварање понуда


Датум и време: 14.03.2024. 13:00:00
Место: Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца, на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд


Подаци о поступку отварања понуда Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.


У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.


Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

 

Јавни позив


Београд, 31. јануар 2024. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2024. годину можете преузети овде .


Београд, 22. јануар 2024. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2024. годину можете преузети овде .


Београд, 4. децембар 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 17. новембар 2023. године - Министарство за јавна улагања расписује јавну набавку - Надзор над извођењем радова на проширењу научно-технолошких паркова. 

 

Позив за подношење понуда


Београд, 13. октобар 2023. године

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Припремни радови на уређењу градилишта за изградњу објеката у оквиру комплекса БИО4 Кампуса
Главна ЦПВ ознака: 45000000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Катастарска парцела Ј4-1; К.О. Кумодраж, Београд

 

Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора:
у данима: 180


Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Рок за подношење понуда или пријава: 8.11.2023. 12:00:00

 

Отварање понуда
Датум и време: 8.11.2023. 13:00:00
Место: Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца, на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд

 

Подаци о поступку отварања понуда Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.


У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.


Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

 

Јавни позив


Београд, 9. октобар 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 5. октобар 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 19. септембар 2023. године - Министарство за јавна улагања објављује позив за подношење понуда - Изградња и проширење савремених научних, технолошких и иновационих паркова у Републици Србији бр. ОЦП/86-2023/ПС.

 

Јавни позив


Београд, 15. септембар 2023. године 

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

 

Врста предмета набавке: Добра

 

Назив предмета набавке: НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА КЛИНИКУ ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ, КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

 

Главна ЦПВ ознака: 33100000

 

Подаци о партијама

 

Овај предмет набавке је обликован у 4 партије.

 

Могућност подношења понуде за: све партије

 

Назив партије: Лот1 - ОП блок опрема

 

Главно место извршења: Клиника за неурохирургију, Косте Тодоровића 4, 11000 Београд

 

Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора:

 

у данима: 120

 

Назив партије: Лот2 - Централа стерилизација

 

Главно место извршења: Клиника за неурохирургију, Косте Тодоровића 4, 11000 Београд

 

Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора:
у данима: 120

Назив партије: Лот3 - Ултразвук

 

Главно место извршења: Клиника за неурохирургију, Косте Тодоровића 4, 11000 Београд

 

Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора:
у данима: 120

 

Назив партије: Лот4 - Медицински намештај

 

Главно место извршења: Клиника за неурохирургију, Косте Тодоровића 4, 11000 Београд

 

Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора:
у данима: 120

 

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Рок за подношење понуда или пријава: 24.10.2023. 13:00:00

 

Отварање понуда

 

Датум и време: 24.10.2023. 13:00:00

 

Место: Министарство за јавна улагања: Крунска 58, Београд

 

Подаци о поступку отварања понуда Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сва заинтересована лица.

 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуде, дужни су да Наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати да имају овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуде.

 

Јавни позив


Београд, 20. септембар 2022. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Општа болница у Лозници.


На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка опреме за Општу болницу у Лозници (“Procurement of equipment for General Hospital in Loznica) ИОП/61-2021/УХИ (IOP/61-2021/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме која обухвата 11 лотова, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1-Ендоскопска хирургија и дијагностика, процењена вредност: 614.225,00 евра без ПДВ;
Лот 2-Операциона сала и хирушки инструменти, процењена вредност: 1.181.220,00 евра без ПДВ;
Лот 3-Анестезија и интензивна нега, процењена вредност: 1.315.675,00 евра без ПДВ;
Лот 4-Офталмологија, процењена вредност: 563.420,00 евра без ПДВ;
Лот 5-Радиологија, процењена вредност: 1.190.000,00 евра без ПДВ;
Лот 6-Патолошка лабораторија, процењена вредност: 353.362,00 евра без ПДВ;
Лот 7-Мобилна дијагностичка опрема, процењена вредност: 722.665,00 евра без ПДВ;
Лот 8-Физикална медицина, процењена вредност: 44.030,00 евра без ПДВ;
Лот 9-Болнички намештај, процењена вредност: 1.962.295,00 евра без ПДВ;
Лот 10-Стерилизација, процењена вредност: 900.155,00 евра без ПДВ;
Лот 11-ИТ опрема: 436.885,00 евра без ПДВ;

Место испоруке: Општа Болница у Лозници, Болничка 65, 15300 Лозница

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од децембра 2022. године до марта 2023. године.


Критеријум за оцену понуда за све лотове је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 15. новембар 2022. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/61-2021/УХИ Набавка опреме за Општу болницу у Лозници – (Procurement of equipment for General Hospital in Loznica), ИОП/61-2021/УХИ (IOP/61-2021/UHI), на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 15. новембра 2022. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Измена тендерске документације 1

 

Појашњење 3

 

Измена тендерске документације 2

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Измена јавног позива

 

Појашњење 6

 

Измена тендерске документације 3

 

Појашњење 7

Измена тендерске документације 4

 

Појашњење 8

 

Одлука о додели уговора


Београд, 2. јануар 2020. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Институт за мајку и дете Др Вукан Чупић-Опрема. 

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка опреме за Институт за мајку и дете Др Вукан Чупић (Procurement of equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Čupić”), број набавке: ИОП/38-2019/УХИ (IOP/38-2019/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме која обухвата 2 лота, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Ангио сала, 1.733.000 ЕУР
Лот 2 – Опрема за ОП сале, 1.265.000 ЕУР
Лот 3 – Интензивна нега, 2.415.000 ЕУР
Лот 4- Радиолошка опрема, 2.150.000 ЕУР
Лот 5- Опрема за специјалистичка одељења, 1.034.000 ЕУР
Лот 6- ИТ Опрема, 200.000 ЕУР
Лот 7- Хирушки инструменти, 318.000 ЕУР
Лот 8 – Помоћне болничке службе, 952.000 ЕУР
Лот 9 – Лабораторија, 2.538.000 ЕУР


Место испоруке: Институт за мајку и дете Др Вукан Чупић, Радоја Дакића 6-8, 11000 Београд, Србија


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од марта 2020. до јуна 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

 

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 18. фебруар 2020. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/38-2019/УХИ – Институт за мајку и дете Др Вукан Чупић (Procurement of equipment for Mother and Child Institute „Dr Vukan Čupić”)”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 18. фебруара 2020. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

 

Измена тендерске документације

 

Измена тендерске документације 2

 

Појашњење

 

Информација о обиласку локације

 

Измена јавног позива

 

Измена тендерске документације 3

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Појашњење 5

 

Измена јавног позива 2

 

Измена тендерске документације 4

 

Измена тендерске документације 5

 

Појашњење 6

 

Измена тендерске документације 6

 

Техничка спецификација ажурирано

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Појашњење 7

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Измена јавног позива 3

 

Измена тендерске документације 7

 

Техничка спецификација ажурирано Лот 1 и Лот 4

 

Појашњење 8

 

Одлука о додели уговора Лот 1 и Лот 4


Београд, 4. август 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 31. јул 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 24. јул 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Назив наручиоца: МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА


Адреса: НЕМАЊИНА БР. 11, БЕОГРАД, 11000


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета набавке: Радови


Назив предмета набавке: Извођење радова на изградњи нове Универзитетске дечје клинике Тиршова 2 у Београду

 

Главна ЦПВ ознака: 45000000

 

Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.

 

Главно место извршења: Универзитетска дечја клиника Тиршова 2, Ул. Делиградска бр.40, 11000 Београд, К.П. 1660/3 и 1660/4, КО Савски Венац

 

Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора:
у данима: 1100

 

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Рок за подношење понуда или пријава: 14.9.2023. 13:00:00

 

Отварање понуда

 

Датум и време: 14.9.2023. 13:00:00


Место: Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца, на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд

 

Подаци о поступку отварања понуда Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.


Београд, 29. јун 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Назив наручиоца: МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА
Адреса: НЕМАЊИНА БР. 11, БЕОГРАД, 11000
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Радови
Назив предмета набавке: Извођење радова на санацији зграде културе – део – позориште и музичка академија Југословенског драмског позоришта у Београду
Главна ЦПВ ознака: 45000000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Југословенско драмско позориште у Београду Кат. парцела 1021/1 КО Савски венац Ул. Краља Милана бр. 50, 11000 Београд
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у данима: 180
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**
Рок за подношење понуда или пријава: 12.7.2023. 13:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 12.7.2023. 13:00:00
Место: Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца, на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд.

 

Подаци о поступку отварања понуда Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.


Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.


Београд, 12. јун 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 9. јун 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 8. јун 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 19. мај 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде.


Београд, 17. мај 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 15. мај 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 8. мај 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Назив наручиоца: МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА


Адреса: НЕМАЊИНА БР. 11, БЕОГРАД, 11000


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета набавке: Радови


Назив предмета набавке: Извођење радова на реконструкцији Клинике за неурохирургију Клиничког центра Србије


Главна ЦПВ ознака: 45000000


Подаци о партијама


Овај предмет набавке није обликован у партије.


Главно место извршења: Клиника за Неурохирургију Клиничког центра Србије у Београду Кат. парцела 1482/1 КО Савски венац, Ул. Косте Тодоровића бр. 4 11000 Београд


Критеријум за доделу уговора на основу: Цене


Трајање уговора:
у данима: 270


Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Рок за подношење понуда или пријава: 9.5.2023. 13:00:00


Отварање понуда


Датум и време: 9.5.2023. 13:00:00


Место: Министарство за јавна улагања, Ул. Крунска бр. 58, Београд


Подаци о поступку отварања понуда Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.


У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.


Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

 

Јавни позив


Београд, 27. март 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Назив наручиоца: МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА


Адреса: НЕМАЊИНА БР. 11, БЕОГРАД, 11000

 

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

 

Врста предмета набавке: Добра

 

Назив предмета набавке: Набавка опреме за Општу болницу Кикинда у Кикинди

 

Главна ЦПВ ознака: 33100000

 

Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.

 

Главно место извршења: Општа болница Кикинда, Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда

 

Критеријум за доделу уговора на основу: Цене

 

Трајање уговора:
у данима: 90

 

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**

 

Рок за подношење понуда или пријава: 21.4.2023. 13:00:00

 

Отварање понуда

 

Датум и време: 21.4.2023. 13:00:00

 

Место: Министарство за јавна улагања, Крунска 58, Београд

 

Подаци о поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сва заинтересована лица.

 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуде, дужни су да Наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати да имају овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуде.

 

Јавни позив


Београд, 27. фебруар 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


Београд, 22. фебруар 2023. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2023. годину можете преузети овде .


 

Београд, 19. октобар 2022. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Институт за онкологију и радиологију Србије.

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка комплементарне болничке услуге (намештај, веш и кухиња) за Општу болницу у Аранђеловцу (Procurement of Complementary hospital services (furniture, laundry and kitchen) for General Hospital in Arandjelovac, ИОП/73-2022/УХИ (IOP/73-2022/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме процењене вредности: 866.852,00 еура.


Место испоруке: Општа болница у Аранђеловцу, Проте Атанасија Буковичког б.б, Аранђеловац 34300.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од децембра 2022. до фебруара 2023. године.


Критеријум за оцену понуда је „Економски најповољнија понуда". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.
Крајњи рок за подношење понуда је 01. децембар 2022. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/73-2022/УХИ Набавка комплементарне болничке услуге (намештај, веш и кухиња) за Општу болницу у Аранђеловцу (Procurement of Complementary hospital services (furniture, laundry and kitchen) for General Hospital in Arandjelovac, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 01. децембра 2022. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив


Тендерска документација

 

Измена тендерске документације 1

 

Измена тендерске документације 2

 

Појашњење 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 22. април 2022. године

 

Одељак I: Наручилац
I.1) Назив и адреса
Службени назив: Влада Републике Србије - Канцеларија за управљање јавним улагањима - Република Србија
Адреса: Немањина 11
Град: Београд
NUTS code: RS Srbija/Србија/Serbia
Поштански број: 11000
Земља: Република Србија
Контакт особа: Јелена Симић
е-пошта: procurement.rd@pim.gov.rs
Интернет адреса (е):
Главна адреса: https://www.obnova.gov.rs/cirilica
https://www.obnova.gov.rs/english

I.3) Комуникација
Документација о набавци доступна је бесплатно и за неограничен и потпуно директан приступ на: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
Додатне информације могу се добити на горе наведеној адреси
Понуде и захтеви за учешће подносе се на следећу адресу:
Службени назив: „Канцеларија за управљање јавним улагањима“
Немањина 22-26, Београд,
Управа за заједничке послове републичких органа - писарница
Град: Београд
Поштански број: 11000
Земља: Република Србија
Контакт особа: Јелена Симић
е-пошта: procurement.rd@pim.gov.rs
NUTS code: RS Srbija/Србија/Serbia
Интернет адреса (е):
Главна адреса: https://www.obnova.gov.rs/cirilica
https://www.obnova.gov.rs/english

I.4) Врста наручиоца
Национална или савезни орган/ канцеларија
I.5) Основна делатност
Опште јавне службе
Одељак II: Предмет
II.1) Обим набавке
II.1.1) Назив:
Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду (Procurement of Equipment for BioSense Institute in Novi Sad, Serbia)
Референтни број: ЕИБ-ГтП/ИОП/58-2021/РД
(EIB-GtP/IOP/58-2021/RD)
II.1.2) Главна ОРН ознака
38000000- Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим наочара)
II.1.3) Врста уговора
Добра
II.1.4) Кратак опис:
Предмет ове набавке је набавка разноврсне научне опреме потребне за лабораторије у новом објекту Института БиоСенсе, водећег научноистраживачког института у Новом Саду, Република Србија, који се бави применом информационих технологија у биосистемима.
II.1.5) Процењена укупна вредност без ПДВ-а:
7.164.000,00 евра
II.1.6) Подаци о партијама
Овај уговор је подељен на партије: Да, овај уговор обухвата 16 (шеснаест) партија
Лот 1 – High resolution Scanning Electron Microscopes

Лот 2 – E-beam lithography

Лот 3 – Molecular Vapour Deposition

Лот 4 – Inductively Coupled Plasma-Chemical Vapor Deposition

Лот 5 – Physical Vapor Deposition

Лот 6 – Nanoimprint lithography

Лот 7 – Biosystems

Лот 8 – Phenotyping Laboratory

Лот 9 – Image flow cytometry

Лот 10 – X-Ray Diffraction

Лот 11 – Raman Imaging

Лот 12 – Mass Spectrometry

Лот 13 – Electroacoustic measurement

Лот 14 – Optical tables and vibration isolators

Лот 15 – Laboratory Equipment with Ventilation Units

Лот 16 – Data Center

II.2 Опис
II.2.3) Место извођења
NUTS code: RS Srbija/Србија/Serbia
Главна локација или место извођења:
Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема (БиоСенс) у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бб, 21101 Нови Сад, Република Србија.
II.2.4) Опис јавне набавке:
Тендер ће се спровести у отвореном поступку и биће објављен у Службеном листу Европске уније (ОЈЕU), на начин наведен у ЕИБ-овом Водичу за набавке (GtP) https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm („Прописи о јавним набавкама“) и биће отворен за све подобне понуђаче, као што је дефинисано у Прописима о јавним набавкама. Уговор ће бити потписан са успешним понуђачем, понуђачем чија понуда буде одговарајућа, технички подобна и која буде садржала најнижу понуђену цену, у отвореном међународном тендерском поступку, у складу са условима уговора утврђеним у конкурсној документацији и свим осталим документима који ће бити доследни и саставни део уговора.
Понуђач припрема један оригинал докумената која чине понуду, онако како је то описано у упутству УП, клаузула 11, и јасно је обележава са „ОРИГИНАЛ“. Поред тога, понуђач подноси копије понуде, у броју који је назначен у обрасцу ОПП, и јасно их обележава са „КОПИЈА“. У случају неслагања између оригинала и копија, оригинал преовладава. Понуђачи који подносе своје понуде поштом или директно прилажу оригинал и сваку копију понуде (укључујући алтернативне понуде, које могу бити, уколико је допуштено сходно упутству УП, клаузула 13, у посебно запечаћеним ковертама) у ковертама прописно обележеним са „ОРИГИНАЛ“ и „КОПИЈА“. Те коверте, у којима су оригинал и копије, затим се затварају у једну коверту. Остатак поступка је у складу са упутством УП, потклаузуле 23.2 и 23.3. Понуђачи који електронским путем подносе понуде, следе поступак за подношење понуда електронским путем, онако како је то назначено у обрасцу ОПП.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена одговарајућих и технички подобних понуда (рангирање понуда биће засновано на том критеријуму). Све фирме су позване да учествују у овој тендерској процедури. Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Услови за квалификацију које мора да испуни сваки понуђач, као и начин доказивања испуњености истих, наведени су у конкурсној документацији.
Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement
II.2.5) Критеријуми за доделу уговора
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена одговарајућих и технички подобних понуда (рангирање понуда биће засновано на том критеријуму).
II.2.6) Процењена вредност
II.2.7) Трајање уговора, оквирни споразум или динамична набавка
Трајање у месецима: 9
Овај уговор се може обновити: не
II.2.10) Подаци о варијантама
Прихватају се варијанте: не
II.2.11) Подаци о опцијама:
Опције: не
II.2.13) Информације о фондовима Европске уније
Набавка се односи на пројекат и / или програм финансиран средствима Европске уније: не
II.2.14) Додатне информације
Одељак IV: Поступак
IV.1) Опис
IV.1.1) Врста поступка
Отворени поступак
IV.1.3) Подаци о оквирном споразуму или о динамичној набавци
IV.1.8) Информације о Споразуму о владиним набавкама (ГПА)
Набавка је обухваћена Споразумом о владиним набавкама: не
IV.2) Административни подаци
IV.2.2) Рок за подношење понуда или захтева за учешће
Датум: 30.05.2022
Време: 11:00 часова пре подне
IV.2.3) Предвиђени датум слања позива за надметање или за учешће одабраним кандидатима
IV.2.4) Језици на којима се подносе понуде или захтеви за учешће:
Енглески
IV.2.6) Минимални временски период током којег понуда мора бити важећа
Трајање у месецима: 3 (од наведеног рока за подношење понуда)
IV.2.7) Услови за отварање понуда
Датум: 30.05.2022.
Време: 13:00 часова пре подне
Место: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Република Србија, Крунска 58, Београд
Подаци и овлашћеним лицима и поступку отварања:
Поступак отварања понуда је јаван и могу му присуствовати сва заинтересована лица. Само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
Одељак VI: Допунски подаци
VI.1) Информација о понављањима:
Ова набавка је предмет понављања: не
VI.3) Додатне информације:
VI.4) Поступак заштите права
VI.4.1) Тело надлежно за заштиту права
Службени назив: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
Адреса: Немањина 22-26
Град: Београд
Поштански број: 11000
Земља: Република Србија
VI.5) Датум слања овог обавештења:
22.04.2022.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Појашњење 1

 

Измена тендерске документације 1

 

Појашњење 2

 

Измена тендерске документације 2

 

Појашњење 3


Измена тендерске документације 3

 

Појашњење 4

Измена тендерске документације 4

 

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Појашњење 7

Измена тендерске документације 5

 

Појашњење 8

 

Информација о отварању понуда

 

Одлука о додели уговора и обустави поступка јавне набавке

 

Обавештење о закљученом уговору


Назив наручиоца: МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА


Адреса: НЕМАЊИНА БР. 11, БЕОГРАД, 11000


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета набавке: Услуге


Назив предмета набавке: Шпедитерске услуге

 

Главна ЦПВ ознака: 63523000


Подаци о партијама


Овај предмет набавке није обликован у партије.


Главно место извршења: Београд


Критеријум за доделу уговора на основу: Цене


Трајање уговора:
почетак: Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране., завршетак: Овај уговор се закључује до коначне реализације уговорених обавеза, а најдуже до годину дана од дана ступања на снагу.


Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ na **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Рок за подношење понуда или пријава: 27.12.2022. 12:00:00


Отварање понуда


Датум и време: 27.12.2022. 12:00:00


Место: Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца, Министарства за јавна улагања, на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд


Подаци о поступку отварања понуда:

 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.


У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

 

Јавни позив


Београд, 13. децембар 2022. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 16. новембар 2022. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 08. новембар 2022. године - План јавних набавки Министарства за јавна улагања за 2022. годину можете преузети овде .


 

Београд, 25. октобар 2022. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ИОП/51-2021/УХИ/ИНП-67 Набавка додатне опреме за нову зграду Института за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд (IOP/51-2021/UHI) – Додатни модул за капнографију за Drаeger monitor IACS M540 за Интензивну негу.


Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 25. октобар 2022. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ИОП/51-2021/УХИ/ИНП-66 - Набавка додатне опреме за нову зграду Института за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд (IOP/51-2021/UHI) – Додатни модул за капнографију за Getinge Servo I респиратор за Операционо одељење. 

 

Обавештење о закљученом уговору


Београд, 21. октобар 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


 

Назив наручиоца: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА


Адреса: Немањина бр. 11, Београд, 11000


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета набавке: Радови


Назив предмета набавке: Услуге израде техничке документације (ИДП, ПЗИ И ПИО) и радови на реконструкцији крова на анексу зграде Института за онкологију и радиологију Србије


Главна ЦПВ ознака: 45000000


Подаци о партијама


Овај предмет набавке није обликован у партије.


Главно место извршења: Институт за онкологију и радиологију Србије Пастерова 14, 11000 Београд, Србија


Критеријум за доделу уговора на основу: Цене


Трајање уговора: у данима: 180


Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Рок за подношење понуда или пријава: 22.11.2022. 13:00:00

Отварање понуда


Датум и време: 22.11.2022. 13:00:00


Место: Крунска 58, 11 000 Београд


Подаци о поступку отварања понуда


Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.


У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.


Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

 

Јавни позив


Београд, 18. октобар 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


 

Београд, 10. мај 2022. године - Република Србија је закључила уговор о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Клиника за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије.

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка опреме за Клинику за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије (Procurement of equipment for Clinic for infectious and tropical diseases of the Clinical Center of Serbia), ИОП/65-2022/УХИ (IOP/65-2022/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци опреме која обухвата 2 лотa, са следећим процењеним вредностима:
Лот 1-Медицински намештај и опрема: 527.590,00 евра без ПДВ,
Лот 2-Намештај: 180.029,00 евра без ПДВ.

Место испоруке: Клиника за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије, Булевар ослобођења 16, Београд 11000.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од августа 2022. до новембра 2022. године.


Критеријум за оцену понуда за све лотове је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 05. јул 2022. године до 11 часова пре подне.

 

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: Набавка опреме за Клинику за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије (Procurement of equipment for Clinic for infectious and tropical diseases of the Clinical Center of Serbia), ИОП/65-2022/УХИ (IOP/65-2022/UHI) на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 05. јула 2022. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив


Тендерска документација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Измена тендерске документације 1

 

Појашњење 3

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Београд, 06. септембар 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 01. септембар 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 25. август 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 7. март 2022. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Општа болница у Аранђеловцу.

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка опреме за Општу болницу у Аранђеловцу (Procurement of equipment for General Hospital in Arandjelovac ИОП/60-2021/УХИ (IOP/60-2021/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме која обухвата 5 лотова, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Medical equipment, процењена вредност: 2.759.040,00 евра без ПДВ;

Лот 2 – Complementary hospital services (furniture, kitchen and laundry), процењена вредност: 867.143,00 евра без ПДВ;

Лот 3 – Sterilization, процењена вредност: 785.250,00 евра без ПДВ;

Лот 4 – Radiology equipment, процењена вредност: 1.447.000,00 евра без ПДВ;

Лот 5 – IT equipment, процењена вредност: 385.480,00 евра без ПДВ.

Место испоруке: Општа болница у Аранђеловцу, Проте Атанасија Буковичког б.б, Аранђеловац 34300

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од априла 2022. до јула 2022. године.


Критеријум за оцену понуда за све лотове је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 29. април 2022. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/60-2021/УХИ Набавка опреме за Општу болницу у Аранђеловцу (Procurement of equipment for General Hospital in Arandjelovac) ИОП/60-2021/УХИ (IOP/60-2021/UHI), на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 29. априла 2022. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Измена тендерске документације 1

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Измена тендерске документације 2

 

Појашњење 6

 

Појашњење 7

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Обавештење о закљученом уговору


Београд, 26. јул 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 08. јул 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 04. јул 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


 

Београд, 18. јануар 2022. године - Република Србија је закључила уговор о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“.

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка медицинске опреме за Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ (Procurement of medical equipment for Clinical-hospital center “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), ИОП/59-2021/УХИ (IOP/59-2021/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме која обухвата 2 лотa, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1-Хирургија: 1.242.900,00 евра без ПДВ,
Лот 2-Болничка одељења: 657.030,00 евра без ПДВ.

Место испоруке: Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр. 1, Београд 11000.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од априла 2022. до јула 2022. године.


Критеријум за оцену понуда за све лотове је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke.


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 14. март 2022. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Набавка медицинске опреме за Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ (Procurement of medical equipment for Clinical-hospital center “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), ИОП/59-2021/УХИ (IOP/59-2021/UHI), на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 14. мартa 2022. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Измена тендерске документације 1

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Измена јавног позива

 

Измена тендерске документације 2

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 24. јануар 2022. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Институт за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд.

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка медицинских инструмената за нову зграду Института за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд (Procurement of medical instruments for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade), број ИОП/63-2022/УХИ (IOP/63-2022/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинских инструмената, процењене вредности:
897.550,00 ЕУР без ПДВ


Место испоруке: Институт за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1, 11040 Београд, Србија


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од априла 2022. до јуна 2022. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 02. март 2022. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/63-2022/УХИ – Набавка медицинских инструмената за нову зграду Института за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд (Procurement оf medical instruments for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade), на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 02. март 2022. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Београд, 04. мај 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 19. април 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 21. април 2022. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима као наручилац објављује јавни позив за подношење понуда за јавну набавку - Извођење радова на доградњи и опремању зграде Народног позоришта Ниш у Нишу. 

 

Назив наручиоца: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА


Адреса: Немањина бр. 11, Београд, 11000


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета набавке: Радови


Назив предмета набавке: Извођење радова на доградњи и опремању зграде Народног позоришта Ниш у Нишу


Главна ЦПВ ознака: 45000000


Подаци о партијама


Овај предмет набавке није обликован у партије.


Главно место извршења: Народно позориште Ниш у Нишу, Синђелићев трг бб, Ниш 18000


Критеријум за доделу уговора на основу: Цене


Трајање уговора:


у данима: 270


Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: **https://jnportal.ujn.gov.rs/**


Рок за подношење понуда или пријава: 25.5.2022. 13:00:00


Отварање понуда


Датум и време: 25.5.2022. 13:00:00


Место: Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца, на адреси: Ул. Крунска бр. 58.


Подаци о поступку отварања понуда


Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.


У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.


Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

 

Јавни позив


Београд, 20. април 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 14. март 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 21. март 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


Београд, 11. март 2022. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


 

Београд, 22. новембар 2021. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Институт за онкологију и радиологију Србије.

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка уређаја за биопсију са вакуум системима за Институт за онкологију и радиологију Србије (“Procurement of Biopsy device with vacuum systems for Institute of Oncology and Radiology of Serbia) ИОП/52-2021/УХИ (IOP/52-2021/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме процењене вредности: 330.000,00 еура.


Место испоруке: Институт за онкологију и радиологију Србије, Пастерова 14, 11000 Београд, Србија.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од фебруара 2022. до априла 2022. године.


Критеријум за оцену понуда је „Економски најповољнија понуда". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 18. јануар 2022. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/52-2021/УХИ Набавка уређаја за биопсију са вакуум системима за Институт за онкологију и радиологију Србије (“Procurement of Biopsy device with vacuum systems for Institute of Oncology and Radiology of Serbia) ИОП/52-2021/УХИ (IOP/52-2021/UHI) на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 18. јануара 2022. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Београд, 11. јануар 2022. године - План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2022. годину можете преузети овде .


 

Београд, 13. децембар 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује јавни позив - Извођење радова на објектима културе: Рестаурација фасаде објекта Народног позоришта у Београду, у Француској улици, санација и рестаурација фасада и приступних платоа објекта Музеја Југославије у Београду и реконструкција и доградња зграде Дома војске у Пироту. 

 

Јавни позив

 

Обавештење о продужењу рока


Београд, 23. јујл 2021. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Клинички центар Војводине.


На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка медицинске опреме за Клинички центар Војводине (“Procurement of medical equipment for Clinical Centre of Vojvodina) ИОП/55-2021/УХИ (IOP/55-2021/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме која обухвата 3 лотa, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 - Imaging, процењена вредност: 2.544.000,00 евра без ПДВ;
Лот 2 - Equipment for IMD, процењена вредност: 1.702.150,00 евра без ПДВ;
Лот 3 - Hospital common needs, процењена вредност: 2.246.350,00 евра без ПДВ;


Место испоруке: Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова 1-9, Нови Сад 21000

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од децембра 2021. до марта 2022. године.


Критеријум за оцену понуда за све лотове је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 21. септембар 2021. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/55-2021/УХИ Набавка медицинске опреме за Клинички центар Војводине – (Procurement of medical equipment for Clinic Centre of Vojvodina), ИОП/55-2021/УХИ (IOP/55-2021/UHI), на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 21. септембра 2021. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Измена тендерске документације 1

 

Измена тендерске документације 1 са техн. спецификацијом

 

Измена јавног позива

 

Обавештење о продужењу рока

 

Измена тендерске документације 2

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 28. септембар 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку - Конкурс за дизајн за идејно урбанистичко-архитектонско решење фазе А "БИО4 Кампуса" - комплекса високошколских установа са комплементарним садржајима у Београду“, број набавке, ОКД/57-2021/Б4К .

 

Обавештење о конкурсу

 

Конкурса документација је доступна уз бесплатан, неограчен и несметан директан приступ на Порталу јавних набавки:
https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Линк за преузимање конкурсне документације за предметну набавку је:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/48661

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Београд, 2. децембар 2021. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2021. годину можете преузети овде .


 

Београд, 04. новембар 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку - Услуге израде техничке документације (ПГД, ПЗИ и ПИО) и извођење радова  на изградњи Одбојкашког тренажног центра у градској општини Нови Београд у Београду, ЈНОП/9-2021/ИП .

Јавни позив

Документација


 

Београд, 04. новембар 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку - Радови на изградњи објекта Спортског друштва "Раднички" у градској општини Звездара у Београду и израда пројекта изведеног објекта (ПИО), ЈНОП/8-2021/ИП .

Јавни позив

Документација


Београд, 1. новембар 2021. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2021. годину можете преузети овде .


Београд, 26. октобар 2021. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2021. годину можете преузети овде .


Београд, 28. октобар 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку - Јавна набавка добара - набавка горива за службена возила путем дебитне картице бр. ЈНОП/7-2021/ИП.

Јавни позив

Документација


 

Београд, 29. јун 2021. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Институт за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд.

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка ИТ опреме и болничко опремање нове зграде Института за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд (Procurement of IT equipment and Hospital furnishing for the new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade) ИОП/54-2021/УХИ (IOP/54-2021/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме која обухвата 2 лотa, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1- IT equipment: 695.500,00 евра без ПДВ;
Лот 2-Hospital furnishing: 1.351.800,00 евра без ПДВ;


Место испоруке: Институт за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1, 11040 Београд, Србија.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од октобра 2021. до децембра 2021. године.


Критеријум за оцену понуда за све лотове је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 23. август 2021. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/54-2021/УХИ Набавка ИТ опреме и болничко опремање нове зграде Института за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд – (Procurement of IT equipment for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade) ИОП/54-2021/УХИ (IOP/54-2021/UHI), на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 23. августа 2021. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Измена јавног позива

 

Измена тендерске документације 1

 

Тендерска документација измена 1

 

Појашњење 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 22. октобар 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку - Услуге израде техничке документације потребне за реконструкцију, санацију и доградњу Дома за децу и омладину "Душко Радовић" у Нишу, бр. ЈНОП/6-2021/ИП.

Јавни позив

Документација


Београд, 4. јун 2021. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Институт за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд.

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 91/19“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка опреме за нову зграду Института за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд (Procurement of equipment for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade), број ИОП/51-2021/УХИ (IOP/51-2021/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме која обухвата 12 лотова, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1-Операционо одељење: 3.392.550,00 евра без ПДВ;
Лот 2-Интензивна нега: 2.646.050,00 евра без ПДВ;
Лот 3- Стерилизација: 1.772.300,00 евра без ПДВ;
Лот 4- Хибридна операциона сала: 1.775.000,00 евра без ПДВ;
Лот 5- Дигитални кардиоваскуларни и неуроангиографски системи са додатном опремом и прибором: 3.000.000,00 евра без ПДВ;
Лот 6- Лабораторија: 708.000,00 евра без ПДВ;
Лот 7- Телеметријски мониторинг пацијената: 900.000,00 евра;
Лот 8- Дијагностика: 782.800,00 евра без ПДВ;
Лот 9- Ултразвучни уређај за интервенције и дијагностику: 2.075.000,00 евра без ПДВ;
Лот 10- Медицински намештај: 714.750,00 евра без ПДВ;
Лот 11- Инструменти: 897.550,00 евра без ПДВ;
Лот 12- Магнетна резонаца 1.5 Т: 1.300.000,00 евра без ПДВ.

Место испоруке: Институт за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1, 11040 Београд, Србија.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од октобра 2021. до децембра 2021. године.


Критеријум за оцену понуда за лотове број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Критеријум за оцену понуда за лот 12 - Магнетна резонаца 1.5Т је „Економски најповољнија понуда“. Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 03. август 2021. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/51-2021/УХИ – Набавка опреме за нову зграду Института за кардиоваскуларне болести – Дедиње 2, Београд (Procurement of equipment for new building of Institute for cardiovascular disease – Dedinje 2, Belgrade), на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 03. августа 2021. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Појашњење 1

 

Информација о обиласку локације

 

Додатак информацији о обиласку локације

 

Појашњење 2

 

Обилазак локација - Интензивна нега и Стерилизација

 

Обилазак локације - Лот 5

 

Појашњење 3

 

Измена тендерске документације 1

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Појашњење 7

 

Појашњење 8

 

Појашњење 9

 

Појашњење 10

 

Измена тендерске документације 2

 

Тендерска документација измењено 2

 

Појашњење 11

 

Одлука о додели уговора и обустави поступка јавне набавке

 

Обавештење о закљученом уговору


Београд, 11. октобар 2021. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2021. годину можете преузети овде .


 

Београд, 11. мај 2021. године -  Република Србија је закључила уговор о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Изградња нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2, у Београду“. Канцеларија за управљање јавним улагањима, као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за набавку: Извођење припремних радова на уређењу градилишта за изградњу нове Универзитетске дечје клинике Тиршова 2 у Београду, у складу са Смерницама за набавку добара, радова и услуга Банке за развој Савета Европе (Септембар 2011).

 

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), а складу са Оквирним уговором о зајму ЛД 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду закљученог дана 18. новембра 2019. године у Београду и 20. новембра 2019. године у Паризу, ратификованим Закомом о потврђивању Оквирног уговора о зајму ЛД 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду („Службени гласник РС” – Међународни уговори”, број 2/20), Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке радова чији је предмет: Извођење припремних радова на уређењу градилишта за изградњу нове Универзитетске дечје клинике Тиршова 2 у Београду, број набавке ИОП/53-2021/УЦХ2 (IOP/53-2021/UCH2) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Очекивани датум почетка радова је септембар 2021. године.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови-1
Кратак опис радова:

Извођење припремних радова на уређењу градилишта, укључује: организацију градилишта, изградњу градилишне саобраћајнице и радове на изради потпорних конструкција и обезбеђењу темељне јаме.


Технолошки редослед:


-Припрема градилишта
Организација градилишта део је пројекта припремних радова. Дефинисати организацију градилишта значи утврдити просторни и организациони распоред свих елемената градилишта, у складу са Правилником о садржини елабората о уређењу градилишта ("Сл. гласник РС", бр. 121/2012 и 102/2015)
-Изградња објеката:
• Привремена градилишна саобраћајница
• Израда привременог оперативног туцаничког платоа
• Носећа потконструкција – потпорни зидови.
-Уклањање непотребног материјала
-Затварање градилишта.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Уговор ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међународном отвореном поступку јавне набавке.

Реализација уговора се очекује у периоду од септембра 2021. до априла 2022. године (искључујући Период за извештавање о недостацима).


Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.


Право да учествују у овом међународном отвореном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури. Понуђачи су дужни да доставе доказе о испуњавању услова за учешће, на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова одређени су Конкурсном документацијом.


Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Конкурсна документација је доступна на енглеском језику, осим документације која представља Пројекат за извођење, која је дата на српском језику.

Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Све понуде морају да садрже Тендерску гаранцију банке у износу од 200.000 Евра наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције. Тендерска гаранција банке мора да буде важећа најмање тридесет (30) дана након истека рока важности Понуде.

Све банкарске гаранције морају бити неопозиве, без приговора, безусловне и плативе на први позив.

Период важности понуда је најмање 120 календарских дана од дана који је крајњи рок за подношење понуда.

Наручилац ће организовати предтендерски састанак и посету локацији о чему ће сва заинтересована лица бити благовремено обавештена писаним путем и то објављивањем обавештења путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke и https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement.

Понуде морају да буду достављене у канцеларију која се налази на следећој адреси, не касније од 02. јула 2021. године у 11.00 часова:

Канцеларија за управљање јавним улагањима,
улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа
11000 Београд
Република Србија.

Понуде се дају у складу са процедуром „две коверте”, при којој се и техничке и финансијске понуде подносе заједно, али у одвојеним ковертама. Техничке понуде се прве отварају и евалуирају у погледу саобразности. Потом се отварају финансијске коверте само технички подобних понуда.

Понуде морају да буду достављене у запечаћеној коверти са следећим назнакама: ,,Понуда за јавну набавку: Извођење припремних радова на уређењу градилишта за изградњу нове Универзитетске дечје клинике Тиршова 2 у Београду, број набавке ИОП/53-2021/УЦХ2 (IOP/53-2021/UCH2)” лично или путем поште на горепоменутој адреси најкасније до 02. јула 2021. године до 11:00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.


Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 02. јула 2021. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Отварање финансијског дела понуда обавиће се након извршеног прегледа техничког дела понуда. Наручилац ће свим понуђачима који су поднели понуде доставити образложену Одлуку о квалификованости понуђача, као и позив квалификованим понуђачима да учествују у отварању финансијских понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

 

Обавештење о обиласку локације

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Измена тендерске документације 1

 

Појашњење 5

 

Измена тендерске документације 2


Појашњење 6

 

Појашњење 7

 

Измена тендерске документације 3

 

Појашњење 8

 

Одлука о квалификованости понуђача

 

Обавештење о финансијском отварању понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 25. јун 2021. године - Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“. Канцеларија за управљање јавним улагањима као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за подпројекат: Побољшање научне инфраструктуре из домена медицинских наука кроз набавку нове капиталне опреме, адаптацију постојећих и/или изградњу нових капацитета.


На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 91/19), а у складу са Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестицоне банке од дана 4. марта 2010. године и Водичем за набавке Европске инвестиционе банке https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке Националног центра за производњу позитронских радиофармацеутика и две ПЕТ/ЦТ камере са припадајућом опремом, пројектовањем, грађевинским радовима, инсталацијом, уградњом (кључ у руке) и пуштањем у рад и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Опис главних уговорних карактеристика:


Национални центар за производњу позитронских радиофармацеутика требало би са се заснива на компактном изохроном циклотрону, који осигурава протонске зраке протонске енергије од 15-19 MeV и протонску струју од најмање 150 mA, мерено на било ком циљу. Циклотрон који се нуди требало би да буде опремљен са најмање четири екстракционе линије, са одговарајућим циљевима за производњу краткотрајних и ултракратко-живећих позитронских емитора (18F, 11C), а такође и са станицом за зрачење чврстих циљева, које се могу користити за производњу дуговечних емитора позитрона као што су 64Cu, 86I, 89Zr и 124I, као и неких гама емитора погодних за SPECT, на пример, 123I. Производни центар би требало да буде изграђен у оквиру Клиничког центра Србије.


Национални центар за производњу радиофармацеутика требало би да буде смештен у новом објекту, који ће у ту сврху бити изграђен.


Очекује се да се овај уговор спроводи од октобра 2021. године до октобра 2023. године.


Процењена вредност набавке је 12.000.000,00 ЕУР без ПДВ.


Поступак јавне набавке ће се спровести кроз отворени поступак уз објављивање у OJEU као што је наведено у Водичу за набавке Европске инвестиционе банке („Прописи за набавку“) и отворен је за све Подобне понуђаче као што је дефинисано Прописима за набавку.


Уговор ће се потписати са успешним Понуђачем у оквиру међународног отвореног поступка, у складу са уговорним условима који су утврђени у Тендерској документацији и осталим документима који се сматрају саставним делом Уговора.


Заинтересовани подобни Понуђачи могу да добију појашњења на адреси Наручиоца:
Канцеларија за управљање јавним улагањима
Немањина 22-26
Град: 11000 Београд
Земља: Република Србија
Факсимил број: +381 11 3617-737
Електронска адреса: procurement.rd@pim.gov.rs
Целокупан сет Тендерске документације на енглеском језику ће бити објављен на интернет презентацији Наручиоца:
https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement и биће доступан сваком заинтересованом понуђачу.


Понуде се морају доставити према процедури „две коверте“, у којој се и техничка понуда и финансијска понуда подносе заједно, али у одвојеним ковертама. У првом кораку, јавно се отварају само административна и техничка документа. Прво се отварају техничке понуде и процењује се да ли одговарају. Отварање финансијског дела понуда извршиће се након испитивања техничког дела понуда. Након што Наручилац у другом кораку прегледа усаглашеност, отварају се само финансијске понуде технички одговарајућих понуда и читају јавно. Наручилац ће доставити свим понуђачима који су послали понуде образложену Одлуку о квалификацији понуђача, као и позив свим квалификованим понуђачима да учествују у отварању финансијског дела понуда.


Након завршетка процене техничких понуда, Наручилац ће обавестити све Понуђаче о локацији, датуму и времену јавног отварања финансијског дела понуда.


Све понуде морају бити достављене уз пратећу банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 300.000 ЕУР. За Понуђача из земље Наручиоца: исплаћује се у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан активирања гаранције. Гаранција за озбиљност понуде треба да буде пуноважна у периоду од 28 дана након периода важности понуда, укључујући и продужење рока важења понуде, све онако како је то захтевано Тендерском документацијом.


Наручилац ће користити критеријуме и методологију за економски најповољнију понуду (МЕАТ) посебно утврђене у Тендерској документацији. Економски најповољнија понуда је понуда која оствари највиши резултат комбиновањем резулата добијених за технички и за финансијски део понуде.


Захтеви за квалификацију и додатни детаљи су дати и посебно су утврђени у Тендерској документацији.


Наручилац ће доделити уговор о јавној набавци на основу примене критеријума „Економски најповољнија понуда“, у складу са уговорним условима утврђеним у Тендерској документацији и свим осталим документима који ће бити саставни део Уговора.


Уговор ће бити потписан са Понуђачем чија је понуда утврђена као економски најповољнија понуда. Ово је Понуда Понуђача који испуњава квалификационе критеријуме (квалификован за доделу уговора) и за чију је понуду утврђено да:
(а) је суштински усаглашена са тендерском документацијом; и
(б) је Понуда која оствари највиши резултат комбиновањем резулата добијених за технички и за финансијски део понуде.
На основу сваке понуде која је примљена и која је проглашена суштински одговарајућом, Комисија за јавне набавке ће доделити свакој разматраној карактеристици одговарајући број пондера, након чега ће израчунати укупан број пондера према формули датој у Тендерској документацији.


Понуде са варијантним решењима неће бити прихваћени.


Период важења Понуда је најмање 120 календарских дана од коначног датума подношења понуда.


Све фирме су позване да учествују у овом поступку јавне набавке. Право учешћа у овом поступку међународне јавне набавке имају сви заинтересовани субјекти који испуњавају квалификационе критеријуме за учешће у поступку. Понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању квалификационих услова утврђених у Тендерској документацији.


Понуђач мора да испуни квалификационе услове, а начин доказивања да ли су испуњени, наведен је у Тендерској документацији.


Понуде морају да буду достављене на доле наведену адресу не касније од 17. септембра 2021. године у 11.00 часова, лично или поштом. Електронско надметање није дозвољено. Све понуде морају бити достављене у затвореним ковертама означеним референцом „ИОП / 40-2021 / РД - Набавка Националног центра за производњу позитронских радиофармацеутика и две ПЕТ/ЦТ камере са припадајућом опремом, пројектовањем, грађевинским радовима, инсталацијом, уградњом (кључ у руке) и пуштањем у рад, Канцеларија за управљање јавним улагањима“, на адресу: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, Управа за заједничке послове републичких органа.


Понуде пристигле након поменутог рока, биће проглашене закаснелим, одбијене и неотворене ће се вратити понуђачу (на захтев који подноси понуђач).


Отварање понуда (техничких понуда) одржаће се на адреси: Крунска 58, приземље, Београд, 17. септембра 2021. године у 11:30 часова.


Отварање понуда је јавно и свако ко је заинтересован може да присуствује. Само овлашћени представници Понуђача могу да буду активно укључени у процедури отварања понуда.


Отварање дела понуда који се односи на цену се реализује након прегледа техничког дела понуда. Наручилац доставља свим понуђачима који су послали понуде образложену Одлуку о квалификацији понуђача, као и позив за све квалификоване понуђаче да учествују на отварању финансијског дела понуда.

 

Позив за подношење понуда - неважећа верзија

 

Тендерска документација - неважећа верзија

 

Обавештење о обиласку локације

 

Измена јавног позива

 

Позив за подношење понуда - неважећа верзија

 

Измена тендерске документације 1

 

Обавештење о продужењу рока

 

Тендерска документација - неважећа верзија

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Измена тендерске документације 2

 

Тендерска документација - неважећа верзија

 

Појашњење 3

 

Измена тендерске документације 3

 

Тендерска документација - неважећа верзија

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Измена тендерске документације 4

 

Тендерска документација - неважећа верзија

 

Појашњење 6

 

Измена јавног позива 2

 

Јавни позив - важећа верзија

 

Измена тендерске документације 5

 

Обавештење о продужењу рока

 

Тендерска документација - важећа верзија

 

Појашњење 7

 

Обавештење о обиласку локације 2

 

Обавештење о обиласку локације 3

 

Појашњење 8


Београд, 15. септембар 2021. године - Измењен План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2021. годину можете преузети овде .


Within the framework of its co-operation between Switzerland and Serbia, the Government of the Swiss Confederation represented by the State Secretariat for Economic Affairs (hereinafter referred to as SECO), granted technical and financial assistance in the form of a donation for the Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia - Rehabilitation and reconstruction of four pedestrian and three traffic bridges in the Municipality of Paracin (hereinafter referred to as the Project).


The funding project was formally approved by the Swiss authorities and Bilateral Project Agreement between the Authorities of Switzerland and Serbia has been signed.


Stucky Ltd, in Renens, Switzerland is the Swiss based Implementation Consultant (hereinafter referred to as Consultant) to SECO, Bern, Switzerland, entrusted with the consultancy services related to the implementation phase of the Project.


Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin, Serbia, hereinafter referred to as the Principle, is responsible to ensure proper implementation of the project by carrying out all the procurement, coordination and supervising the execution of the works by the Contractors. Consultant will be responsible for overall managing the project in a harmonized manner.


Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin Serbia invites International construction companies with experience in bridge construction and rehabilitation to submit their proposal for the Project.


Project foresees rehabilitation and heightening of two traffic bridges on Crnica river located in the city center of the Paracin. Two existing traffic bridges are ranging from 26.5 to 28.8 meters in span and 10 and 13.0 meters in width. After rehabilitation/reconstruction new traffic bridges will have spans of 33.84 m and bridges will have width from 12.5 to 14.5 m.


Scope of the project is removing of the existing bridges, Design for Construction, reconstruction and construction of the bridges and foundations together with construction of access roads. Positions of the bridges will be on the locations of existing ones. Traffic bridges are designed as prestressed concrete single span structures.


Note 1: The bridges that will be rehabilitated are currently in use. During the foreseen works the traffic should be enabled in certain extent that will be specified by the project.


Note 2: Design for construction permit and construction permit for bridges are obtained by Municipality of Paracin.


100% of the funds come from a grant from the Swiss Government, represented by SECO.


The language for bidding, contracting and contract execution shall be English. The site manager shall have the capacity to communicate in Serbian language.


The Invitation for Tender is published on 26th of July 2021 with a time of 63 calendar days for the preparation of technical and financial proposals (closing date 27th of September 2021).


Bidding will be based on SECO procurement guidelines and with respect to the Serbian law.


The contract will be awarded at the outcome of a joint financial and technical evaluation of proposals.


International and domestic Contractors with experience in construction and rehabilitation of bridges are now invited to submit the Bids.


This Invitation follows the publication of the Tender documents for this Project on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch , web site of Municipality www.paracin.rs, official PIMO web site www.obnova.gov.rs and in local newspapers “Politika”.


Tender supported by the filled tender forms are to be transmitted against receipt to the address below and before the closing date below
Address:
Uprava za investicije I održivi razvoj opštine Paracin
Tome Živanovića 10, 35250 Paracin
Mr. Vladimir Jankovic
Email
vladimir_jankovic@paracin.rs
Closing date: 27th of September 2021 at 11:00 AM

 

Invitation for Tender

 

Invitation for Tender

 

Tender Document

 

Tender Document

 

Clarification

 

Annex 1


 

Београд, 31. јануар 2020. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Клиничког центра Земун, Београд.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка дијагностичке и интервентне опреме за Клинички центар Земун (Procurement of Diagnostic and Intervention Imaging Equipment for Clinical Center Zemun), број набавке: ИОП/37-2019/УХИ (IOP/37-2019/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Ангио сала, процењена вредност 550.000 ЕУР
Лот 2 – ЦТ Скенер, процењена вредност 1.000.000,00 ЕУР
Место испоруке: КЦ Земун, Вукова 9, 11000 Београд, Србија.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од маја 2020. до јула 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Економски најповољнија понуда". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 17. март 2020. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/37-2019/УХИ – Набавка дијагностичке и интервентне опреме за Клинички центар Земун (IOP/37-2019/UHI - Procurement of Diagnostic and Intervention Imaging Equipment for Clinical Center Zemun)”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 17. марта 2020. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Лот 1

 

Лот 2

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Обавештење


Измена 1

 

Измена 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Измена јавног позива


Измена тендерске документације

 

Лот 2 ажурирано

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 28. јун 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку - Услуге израде пројектно техничке документације потребне за изградњу Центра за спорт и рекреацију Универзитета у Београду са пратећим садржајима и просторијама управе, на локацији Нови Београд, Бежанијска коса, бр. ЈНОП/3-2021/ИП.

Јавни позив

Документација


 

Београд, 18. фебруар 2020. године -  Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Формирање центара изврсности, Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду, у складу са Водичем за набавку Европске инвестиционе банке.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а складу са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) закљученим дана 4. марта 2010. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду, број набавке ИОП/41-2019/РД (IOP/41-2019/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата 9 (девет) лотова, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Laser Micro Pattern Generator – процењена вредност 158.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Atmospheric Diagnostics – процењена вредност 170.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Ellipsometer - процењена вредност 145.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Surface Profiler - процењена вредност 69.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Mask Aligner Upgrade - процењена вредност 53.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Portable Mass Spectrometer - процењена вредност 45.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Biosystems - процењена вредност 159.100,00 ЕУР без ПДВ
Лот 8 – Electrical Measurements - процењена вредност 89.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 9 – Sensor Fabrication and Characterization - процењена вредност 108.500,00 ЕУР без ПДВ

Место испоруке: Институт за BioSense у Новом Саду, др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од aприла 2020. до августа 2020. године.

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

Сва лица су позвана да учествују.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.

Крајњи рок за подношење понуда је 01. април 2020. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/41-2019/РД (IOP/41-2019/RD) – Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду (Procurement of Equipment for BioSense Institute in Novi Sad, Serbia)”, број и назив лота на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 01. април 2020. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.
 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

 

Лот 1

 

Лот 2

 

Лот 3

 

Лот 4

 

Лот 5

 

Лот 6

 

Лот 7


Лот 8

 

Лот 9 

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Додатак појашњењу 3

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Појашњење 7

 

Обавештење

 

Обавештење о продужењу рока

 

Измена позива за подношење понуда

 

Појашњење 8

 

Појашњење 9

 

Појашњење 10

 

Појашњење 11

 

Појашњење 12

 

Појашњење 13

 

Појашњење 14

 

Појашњење 15

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 1. јун 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку - Извођење радова на наставку изградње и привођење намени објекта Установе за одрасле и старије у Ваљеву, број ЈНОП/2-2021/ИП. 

 

Јавни позив

 

Документација


Београд, 19. мај 2021. године - Измењен план јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2021. годину можете преузети овде .


Београд, 22. април 2021. године - План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2021. годину можете преузети овде .


Београд, 2. новембар 2020. године - Измењен план јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2020. годину можете преузети овде .


Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“. Канцеларија за управљање јавним улагањима, као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Унапређење државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија: Институт БиоСенс.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а складу са Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестицоне банке од дана 4. марта 2010. године, у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке радова чији је предмет: Изградња зграде Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема (БиоСенс) у Новом Саду, Република Србија, број ИОП/43-2020/РД (IOP/43-2020/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Очекивани датум почетка радова је октобар 2020. године.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови
Кратак опис радова:

Објекат је пројектован на катастарској парцели 3660/8 К.О. Нови Сад II, која је Планом детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду, намењена за изградњу научног института.


Предметна парцела, површине 1357 м2, налази се између спортских терена Ђачког игралишта, Сунчаног кеја и објеката стакленика Природно-математичког факултета.


Парцела има облик неправилног четвороугла и релативно је равна, са благим нагибом од североистока према југозападу.
Габарит пројектованог објекта се у основи поклапа са габаритом и димензијама парцеле, односно индекс заузетости парцеле износи 100%, а регулационе линије се поклапају са грађевинским.


Објекат је спратности ТЕ+П+М+2 на делу парцеле која се налази у зони до 50 м од ножице одбрамбеног насипа, односно спратности СУ+П+М+4 на делу парцеле који се налази ван зоне заштите насипа.

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) објекта износи 6.741,69 м2.

Пројектована кота приземља (±0,00м) је за 1,05 м виша у односу на коту прилазне јавне површине са које се приступа објекту.

Главни пешачки прилаз објекту је из правца улице Др Зорана Ђинђића. Главни улаз се налази на северном углу објекта, преко наткривене пијацете која је формирана у границама парцеле, повлачењем приземља.

Колски прилаз објекту је из улице Др Зорана Ђинђића, као и колско-пешачким саобраћајницама са северозападне и југозападне стране објекта, које су предвиђене Планом детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду.

Наткривени паркинг у приземљу објекта има 11 паркинг места и више засебних сегментних врата, предвиђених између стубова приземља што омогућава затварање и контролу паркинга.


Кота пода ткв. пилот постројења и пратећих садржаја који су смештени уз пилот постројење, спуштена је у односу на коту приземља и износи -1.02 м.


Пилот постројењу као и наткривеном паркингу приступа се директно, са колско-пешачких саобраћајница предвиђених, ПДР-ом Универзитетског комплекса у Новом Саду, дуж југозападне, западне и северозападне границе парцеле.

Основна концепција објекта у смислу његове функционалне организације, настала је као последица комплексног програма и неправилне геометрије парцеле. Уз фасаду су постављени садржаји којима је потребно природно осветљење и/или проветравање, док су у средишњем делу објекта позиционирани садржаји који по својој функцији не морају или не смеју имати природно светло и вентилацију, као и помоћне просторије које се вештачки осветљавају и вентилирају.

Део објекта који захтева посебне услове по питању спречавања могућности преношења вибрација у току одвијања радних процеса је издвојен у посебну просторну целину која има своју темељну касетирану плочу која се на основну темељну плочу ослања преко специјалних компензатора. Овај објекат у објекту се простире почев од техничке етаже па све до испод таванице изнад II спрата и дилатацијом је одвојен од остатка објекта. Овај део објекта има своје независне носеће зидове и друге конструктивне елементе и ближе је описан у пројекту конструкције.

У објекту су планирани следећи садржаји: лабораторије, чисте собе, радни простори за запослене, радни простори за екстерне кориснике, сале за предавања, кантина са пратећим просторијама, санитарни простори, помоћне просторије, техничке просторије, потребне вертикалне и хоризонталне комуникације и наткривени паркинг.
Наткривени паркинг има 11 паркинг места и више засебних сегментних врата, пројектованих између стубова конструкције приземља.


Кота пода пилот постројења, пратећих садржаја који су смештени уз пилот постројење, спуштена је у односу на коту приземља и износи -1.02 м. Пилот постројењу и наткривеном паркингу, приступа се директно, са колско-пешачких саобраћајница предвиђених, ПДР-ом Универзитетског комплекса у Новом Саду, дуж југозападне, западне и северозападне границе парцеле.

Главни улаз у објекат је пројектован у северном углу парцеле и повучен је у односу на регулациону линију спратова чиме је добијен покривен трем у два нивоа. Улаз је наглашен еркером у нивоу мезанина, I и II спрата. Пешачкој пијацети се не може прићи возилом са приступне саобраћајнице већ се са ње широким степеништем и рампом за особе са инвалидитетом, пење на виши ниво - улазни трем који води у главни хол у приземљу. У холу, који се простире целом висином објекта, пројектован је пријемни пулт и репрезентативно степениште које води до другог спрата. Део комуникација у холу и мезанину је типа галерије.

Из главног хола воде два ходника - један ка салама за предавање дуж југоисточне фасаде, који се завршава споредним улазом; други ка кантини и кухињи дуж северозападне фасаде, који се завршава улазом у гаражу. Овај ходник такође води и ка језгру са вертикалним комуникацијама. У језгру је смештено противпожарно степениште, путнички лифт носивости 1т и теретни сервисни лифт носивости 2т, који воде од подрума/сутерена до IV спрата. Противпожарним степеништем, излази се на кров вишег дела објекта. У оквиру објекта, предвиђен је и малотеретни лифт, носивости 100кг за превоз лабораторијске опреме. Лифтови су ближе описани у оквиру пројекта лифтова.

Степеништем се силази на ниво сутерена у коме се налазе техничке просторије, део лабораторија и потребне оставе. Из овог простора, могуће је прићи техничкој етажи смештеној испод подне плоче улазног трема, која служи за развођење хоризонталних развода различитих инсталација и њихову контролу. Технички простор је висине 1.49 м па не улази у бруто површину објекта.

Помоћне просторије, предвиђене су у средишњем делу објекта и на свим нижим етажама тј. од приземља до II спрата.

Мезанину се приступа главним степеништем из хола у приземљу, лифтом или пожарним степеништем.

На мезанину, изнад улазне пијацете, позициониран је угаони простор са трибинама које су саставни део лобија, испред којег је смештен лоби са гардеробом за госте. Дуж северозападне фасаде, формиран је радни простор за докторанте типа ,,оpen space”, док је уз југоисточну фасаду смештен простор акцелератора - радни простор намењен екстерним корисницима.
Средишњи део објекта предвиђен је за лабораторије.
На овом нивоу налазе се и техничке просторије намењене за смештај инсталација, опреме као и сервер сала.

На I и II спрату, уз фасаду, пројектоване су лабораторије и радни простори истраживача (кабинети). На овим нивоима, главно степениште са холом је од нижих етажа одвојено стакленим преградама са контролом приступа, чиме је извршена контрола и ограничено кретања гостију (незапослених лица) кроз објекат. Хол добија додатно дневно светло преко стаклене лантерне пројектоване у таванској плочи II спрата.

На I спрату објекта, пројектован је простор за чисте собе, укупне површине од око 100 м2. Простори у којима нису дозвољени утицаји вибрација из суседних делова зграде или из спољне средине, налазе се предвиђени једни испод других почев од техничке етаже.

На III спрату, пројектоване су лабораторије, радни простор за истраживаче и администрацију, док је IV спрат искључиво у функцији кабинета управе и администрације.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Уговор ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међународном отвореном поступку јавне набавке. Реализација уговора се очекује у периоду од октобра 2020. до јуна 2022. године (искључујући Период за извештавање о недостацима).

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена одговарајућих и технички подобних понуда.
Све фирме су позване да учествују у овој тендерској процедури.
Право да учествују у овом међународном отвореном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури. Понуђачи су дужни да доставе доказе о испуњавању услова за учешће, на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова одређени су Конкурсном документацијом.
Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Конкурсна документација је доступна на енглеском језику, осим документације која представља Пројекат за извођење, која је дата на српском језику.

Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Све понуде морају да садрже Тендерску гаранцију банке у износу од 200.000 Евра. За понуђаче из земље Наручиоца: наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције. Тендерска гаранција банке мора да буде важећа најмање тридесет (30) дана након истека рока важности Понуде.

Све банкарске гаранције морају бити неопозиве, без приговора, безусловне и плативе на први позив.

Период важности понуда је најмање 120 календарских дана од дана који је крајњи рок за подношење понуда.

Наручилац ће организовати предтендерски састанак и посету локацији о чему ће сва заинтересована лица бити благовремено обавештена писаним путем и то објављивањем обавештења путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement and https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

Понуде морају да буду достављене у канцеларију која се налази на следећој адреси, не касније од 17. јула 2020. године у 11.00 часова:

Канцеларија за управљање јавним улагањима,
улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа
11000 Београд
Република Србија.

Понуде се дају у складу са процедуром „две коверте”, при којој се и техничке и финансијске понуде подносе заједно, али у одвојеним ковертама. Техничке понуде се прве отварају и евалуирају у погледу саобразности. Потом се отварају финансијске коверте само технички подобних понуда.

Понуде морају да буду достављене у запечаћеној коверти са следећим назнакама: ,,Понуда за јавну набавку: Изградња зграде Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема (БиоСенс) у Новом Саду, Република Србија, број ИОП/43-2020/РД (IOP/43-2020/RD)“ лично или путем поште на горепоменутој адреси најкасније до 17. јула 2020. године до 11:00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 17. јула 2020. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Отварање финансијског дела понуда обавиће се након извршеног прегледа техничког дела понуда. Наручилац ће свим понуђачима који су поднели понуде доставити образложену Одлуку о квалификованости понуђача, као и позив квалификованим понуђачима да учествују у отварању финансијских понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

Појашњење 1

 

Прилог уз Одговор 3 Појашњења 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Прилог уз Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Прилог уз Појашњење 5

 

Информација о обиласку локације

 

Појашњење 6

 

Прилог уз појашњење 6

 

Измена обавештења о обиласку локације

 

Појашњење 7

 

Појашњење 8

 

Појашњење 9

 

Појашњење 10

 

Појашњење 11

 

Прилог уз појашњење 11

 

Појашњење 12

 

Прилог уз појашњење 12

 

Појашњење 13

 

Појашњење 14

 

Одлука о квалификованости понуђача

 

Информација о отварању финансијских понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 24. април 2021. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку - Услуге израде пројектно техничке документације за изградњу објекта са спољним уређењем и потребном инфраструктуром објекта „КБЦ ПРИШТИНА“ са седиштем у Грачаници, бр. ЈНОП1-2021ИП. 

 

Јавни позив

 

Документација


 

Београд, 25. октобар 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору” и намерава да део средстава из ових кредита искористи за плаћања по уговору за подпројекат: Побољшање научне инфраструктуре из домена медицинских наука кроз набавку нове капиталне опреме.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”), а складу са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) закљученим дана 4. марта 2010. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет ,,Набавка опреме за Гинеколошко-акушерску клинику Народни фронт, Београд, Република Србија“ („Procurement of Equipment for The Obstetrics and Gynaecology Clinic Narodni Front, Belgrade, Serbia”), број набавке: ИОП/29-2019/РД (IOP/29-2019/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци добара која обухвата 8 лотova:


Лот 1 – Радиологија – процењена вредност 677.600,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Анестезија и Интензивна нега– процењена вредност 1.068.400,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – ИВФ– процењена вредност 802.450,00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Болничка одељења – процењена вредност 688.100,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Хирургија – процењена вредност 759.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Стерилизација – процењена вредност 884.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – ИЦТ - процењена вредност 374.050,00 ЕУР без ПДВ
Лот 8 – Лабораторија - процењена вредност 200.100,00 ЕУР без ПДВ


Место испоруке:

Гинеколошко-акушерска клиника Народни фронт
Краљице Наталије 62
11000 Београд, Република Србија.


Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем чија понуда буде проглашена понудом са најнижом понуђеном ценом, усаглашеном и технички одговарајућом понудом, у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од јануара 2020. до марта 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена усаглашених и технички одговарајућих понуда". Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене. Понуда са најнижом понуђеном ценом је најповољнија понуда. Ова одредба важи за све лотове.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуда са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs .

 
Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација, на енглеском језику, ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износи и валута финансијског обезбеђења понуда су одређени по лотовима у валути еуро (ЕУР) и гласе:


Лот 1 – Радиологија – 20.000 ЕУР
Лот 2 – Анестезија и Интензивна нега– 30.000 ЕУР
Лот 3 – ИВФ – 25.000 ЕУР
Лот 4 – Болничка одељења 20.000 ЕУР
Лот 5 – Хирургија – 25.000 ЕУР
Лот 6 – Стерилизација – 25.000 ЕУР
Лот 7 – ИЦТ - 10.000 ЕУР
Лот 8 – Лабораторија - 10.000 ЕУР

За понуђаче из земље Наручиоца: наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције.


Крајњи рок за подношење понуда је 10. децембар 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Набавка опреме за Гинеколошко-акушерску клинику Народни фронт, Београд, Република Србија“, Канцеларија за управљање јавним улагањима, број и назив лота”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима (по захтеву поднетом од стране понуђача).

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска бр. 58, Приземље, Београд, дана 10. децембра 2019. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

 

Техничка спецификација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Обавештење о поништењу поступка

 

Одлука о додели уговора - лот 1


Within the framework of its co-operation between Switzerland and Serbia, the Government of the Swiss Confederation represented by the State Secretariat for Economic Affairs (hereinafter referred to as SECO), granted technical and financial assistance in the form of a donation for the Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia - Rehabilitation and reconstruction of four pedestrian and three traffic bridges in the Municipality of Paracin (hereinafter referred to as the Project).

The funding project was formally approved by the Swiss authorities and Bilateral Project Agreement between the Authorities of Switzerland and Serbia has been signed.

Stucky Ltd, in Renens, Switzerland is the Swiss based Implementation Consultant (hereinafter referred to as Consultant) to SECO, Bern, Switzerland, entrusted with the consultancy services related to the implementation phase of the Project.

Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin, Serbia, hereinafter referred to as the Employer, is responsible to ensure proper implementation of the project by carrying out all the procurement, coordination and supervising the execution of the works by the Contractors. Consultant will be responsible for overall managing the project in a harmonized manner.

Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin Serbia invites International construction companies with experience in bridge construction and rehabilitation to submit their proposal for the Project.

Project foresees rehabilitation and heightening of four pedestrian bridges on Crnica river located in the city center of the Paracin. Four existing pedestrian bridges are ranging from 24.5 to 30.6 meters in span and 2.0 meters in width.

Scope of the project is removing of the existing bridges and supporting piers and Construction design and construction of the new bridges and foundations together with construction of access ramps. Positions of the new bridges will be on the locations of existing ones. Pedestrian bridges will be steel truss structures.

Note 1: All bridges that will be rehabilitated are currently in use. During the foreseen works the pedestrian traffic should be enabled in certain extent that will be specified by the project.

Note 2: Design for construction permit and construction permit for all bridges are obtained by Municipality of Paracin.

100% of the funds come from a grant from the Swiss Government, represented by SECO.


The language for bidding, contracting and contract execution shall be English. The site manager shall have the capacity to communicate in Serbian language.

The Invitation for Tender is published on 18th of November 2020 with a time of 68 calendar days for the preparation of technical and financial proposals (closing date 25th of January 2021).

Bidding will be based on SECO procurement guidelines and with respect to the Serbian law.

The contract will be awarded at the outcome of a joint financial and technical evaluation of proposals.

International and domestic Contractors with experience in construction and rehabilitation of bridges are now invited to submit the Bids.

This Invitation follows the publication of the Tender documents for this Project on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch , web site of Municipality www.paracin .rs, official PIMO web site www.obnova.gov.rs and in local newspapers “Politika”.

Tender supported by the filled tender forms are to be transmitted against receipt to the address below and before the closing date below

Address:

Uprava za investicije I održivi razvoj opštine Paracin

Tome Živanovića 10, 35250 Paracin

Mr. Vladimir Jankovic

Email

vladimir_jankovic@paracin.rs

Closing date: 25th January 2021 at 11:00 AM

 

 

Invitation for tender

Tender document word

Tender document pdf

 

Clarification 1

 

Anex 1 & 2


 

Београд, 29. октобар 2020. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку за услуге израде пројекта за извођење радова, извођење радова и израда пројекта изведеног објекта за објекте градских стадиона у Лесковцу, Зајечару и Лозници. 

 

Јавни позив

 

Документација

 

Јавни позив - пречишћен текст

 

Обавештење о изменама или додатним информацијама

 

Одлука о додели уговора - Лесковац

 

Одлука о додели уговора - Зајечар


Одлука о додели уговора - Лозница


 

Београд, 21. октобар 2020. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку за услуге израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктуре „Хемијског парка“ у Прахову, бр. ЈНОП/3-2020/ИП. 

 

Јавни позив

 

Документација

 

Одлука о додели уговора - портал

 

Одлука о додели уговора


Београд, 12. март 2020. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Институт за онкологију и радиологију у Србији – опрема за радиотерапију и дијагностику.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) дана 15. априла 2019. Године и ЦЕБ Смерницама за набавку добара радова и услуга(2011), Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка oпреме за радиотерапију и дијагностику, Београд (Procurement of Radiotherapy and Diagnostic equipment, Belgrade), број набавке: ИОП/36-2019/УХИ (IOP/36-2019/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Опрема за радиотерапију, процењена вредност 8.060.000 ЕУР
Лот 2 – Дијагностичка опрема, процењена вредност 4.785.000,00 ЕУР


Место испоруке: Институт за онкологију и радиологију, Србија, Пастерова 14, 11000 Београд, Србија.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од јуна 2020. до октобра 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

 

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.

 

Крајњи рок за подношење понуда је 05. мај 2020. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/36-2019/УХИ – Набавка oпреме за радиотерапију и дијагностику, Београд (IOP/36-2019/UHI - Procurement of Radiotherapy and Diagnostic equipment, Belgrade), број лота и назив лота”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 05. мај 2020. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

 

Лот 1 ажурирано

 

Лот 2 ажурирано

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Измена тендерске документације 1

 

Обавештење о обиласку локације

 

Измена тендерске документације 2

 

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Обавештење о обиласку локације

 

Измена позива за подношење понуда

 

Појашњење 7

 

Измена тендерске документације 3

 

Појашњење 8

 

Измена тендерске документације 4

 

Појашњење 9

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Београд, 10. октобар 2020. године - Измењен план јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2020. годину можете преузети овде .


 

Београд, 3. март 2020. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Ургентног центра Клиничког центра Србије.

 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће се поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет „Услуга издавања сертификата о енергетским својствима зграде објекта Урегнтног центра -објекат 1 и 2, Клиничког центра Србије у Београду“, број набавке: ЈНМВ/47-2020/РД.


Предмет јавне набавке је услуга издавања сертификата о енергетским својствима зграде.


Ознака из општег речника набавке:
71240000-Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у марту 2020. године.

Kритеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

Процењена вредност јавне набавке износи 2.500.000,00 РСД без ПДВ.

Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs, као и на Порталу јавних набавки https://www.portal.ujn.gov.rs .

Kрајњи рок за подношење понуда је 11. март 2020. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Услуга издавања сертификата о енергетским својствима зграде објекта Урегнтног центра -објекат 1 и 2, Клиничког центра Србије у Београду“, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 11. марта 2020. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.


Лице за контакт: Драгана Ненадић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs .

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

 

Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на санацији и адаптацији педијатријских амбуланти на нивоу првог спрата и хирушких амбуланти на нивоу приземља и на реконструкцији амфитетара на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“- II део. Објекат Универзитетске дечје клинике „Тиршова“ се налази у улици Тиршовој бр. 10, 11000 Београд, Србија.

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 24. септембар 2020. године - Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује јавну набавку за услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију постојећег објекта и доградње хируршког блока са спољним уређењем, опште болнице „Стефан Високи“ – у Смедеревској Паланци. 

 

Јавни позив

 

Документација


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Кикинда зa jaвну набавку: Радови на реконструкцији објекта опште болнице у Кикинди, фаза 1 ,бр ЈН 20/2020 oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 23. септембра 2020. гoдинe.

 

https://www.kikinda.org.rs


Подношење понуда у међународном поступку за јавну набавку (са претквалификацијом)

 

Партнерска држава: Република Србија

Референца број: BMZ No. 2014 68 644, 2014 70 384 KfW Procurement No. 505906

Рок за доставу: 9. октобар 2020 (12:00 h по локалном времену у Србији)
 

Језик: енглески

 

Претквалификација: Позив за исказивање заинтересованости

Референца: Међународни отворени поступак за јавну набавку консултантских услуга за Пројекат “Енергетска ефикасност у зградама јавне намене, фаза II” у Србији.

Послодавац: Канцеларија за управљање јавним улагањима (КУЈУ)

Финансирање: Пројекат финансира КфW кредитом у износу од 20 милиона евра и бесповратним средствима у износу од 1,5 милиона евра.

 

Обавештење о тендеру

 

Претквалификација


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Кладово зa jaвну набавку: Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња топловода за повезивање нове топлане на биомасу „Пемци 1“ са постојећим топланама „Центар“ и „Пемци“ и реконструкција постојећих топлана„ ( 3.фаза) oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4. септембра 2020. гoдинe.

 

https://www.kladovo.org.rs


Београд, 2. септембар 2020. године - План јавних набавки Канцеларије за управљање јавним улагањима за 2020. годину можете преузети овде .


 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку додатних услуга на изради пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине број ЈНПП/1-2020-ИП. 

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине -  објављени су 4. октобра на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs .

 

Предмет јавне набавке: услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине.

Назив и ознака из општег речника набавки :
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.
Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs . 

Начин подношења понуде и рок:

Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 04.11.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се 04.11.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Снежана Поповић, snezana.popovic@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине бр. ЈНОП/3-2019/ИП“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о измени уговора


 

Београд, 12. март 2020. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“, потпројекат: Модернизација Ургентног центра Клиничког центра Србије.

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног споразума о зајму ЛД 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 6/19), Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет “Извођење радова на реконструкцији и доградњи пријемно-тријажне службе, реконструкцији, санацији и адаптацији постојећих 9 лифтова и текућем одржавању у делу објекта нефрологије – одељење дијализе у Ургентном центру Клиничког центра Србије“, број набавке: ОП/46-2020/УХИ.

Предмет јавне набавке је:


1. Реконструкцији и доградњи пријемно-тријажне службе
2. Реконструкцијa, санацијa и адаптацији постојећих 9 лифтова
3. Текуће одржавањe у делу објекта нефрологије – одељење дијализе


Ознака из општег речника набавке:


45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби;
45300000- радови на грађевинским инсталацијама;
45400000- завршни грађевински радови;
42416100 -лифтови


Званична адреса:
Ургентни центар Клиничког центра Србија
11000 Београд, Пастерова 2


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од јуна 2020. године до децембра 2020. године.


Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.


Процењена вредност јавне набавке износи 110.000.000,00 РСД без ПДВ.


Рок за завршетак свих радова је 180 (стоосамдесет) календарских дана од дана увођења у посао извођача радова.


Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs .


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки https://www.portal.ujn.gov.rs .


Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 5.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Крајњи рок за подношење понуда је 14. април 2020. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: “Извођење радова на реконструкцији и доградњи пријемно-тријажне службе, реконструкцији, санацији и адаптацији постојећих 9 лифтова и текућем одржавању у делу објекта нефрологије – одељење дијализе у Ургентном центру Клиничког центра Србије“, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 14. априла 2020. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.


Лице за контакт: Дијана Т. Касаповић, e-mail, адреса: procurement.rd@pim.gov.rs .

 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

 

Техничка документација 1 - Лифтови 

 

Техничка документација 1 - Нефрологија и тријажа

 

Техничка документација 2 - Лифтови, нефрологија и тријажа

 

Појашњење 1

 

Измена конкурсне документације 1

 

Обавештење о подношењу понуда

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Допуна тендерске документације 1

 

Појашњење 4 са прилогом

 

Одлука о обустави поступка

 

Обавештење о обустави поступка


 

Београд, 28. мај 2018. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Универзитетскe дечјe клиникe „Тиршова“.

 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Kанцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Извођење радова на санацији и адаптацији педијатријских амбуланти на нивоу првог спрата и хируршких амбуланти на нивоу приземља и на реконструкцији амфитеатра у објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова““, број набавке: ОП/14-2018/РД.

Предмет јавне набавке је:


1. Санација и адаптација педијатријских амбуланти, хематолошке дневне болнице и хола на нивоу 1. спрата
2. Санација и адаптација хируршких амбуланти на нивоу приземља
3. Реконструкција амфитеатра
4. Замена латерни и спољно уређење

Ознака из општег речника набавке:
45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби;
45300000- радови на грађевинским инсталацијама;
45400000- завршни грађевински радови.

Објекат Универзитетске дечје клинике „Тиршова“ се налази у улици Тиршовој бр. 10, 11000 Београд, Србија.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од јула 2018. до новембра 2018. године.

Kритеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

Процењена вредност јавне набавке износи 177.600.000,00 РСД без ПДВ.

Рок за завршетак свих радова је 180 (стоосамдесет) календарских дана од дана увођења у посао извођача радова. Радови се изводе у две фазе од којих свака траје максимум по 90 (деведесет) календарских дана. У овај рок не улази рок од 20 (двадесет) календарских дана које корисник користи за пресељење између извођења радова у ове две фазе.


Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки https://www.portal.ujn.gov.rs

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Kрајњи рок за подношење понуда је 29. јун 2018. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Извођење радова на санацији и адаптацији педијатријских амбуланти на нивоу првог спрата и хирушких амбуланти на нивоу приземља и на реконструкцији амфитеатра у објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова““, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 29. јуна 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. Лице за контакт: Јелена Симић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

 

Преузмите конкурсну документацију 

 

Обавештење 1


Појашњење 1


Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о измени уговора 1 

 

Одлука о измени уговора 2


Одлука о измени уговора 3

 

Одлука о измени уговора 4

 

Одлука о измени уговора 5

 

Одлука о измени уговора 6

 

Одлука о измени уговора 7


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на реконструкцији система ТЕП и изградњу тригенеративног постројења на дрвну сечку у склопу комплекса Војне академије касарне „Јован Мишковић“ у Београду, објављени су 18. децембра 2019. године на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs . 

 

Предмет јавне набавке:
услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на реконструкцији система ТЕП и изградњу тригенеративног постројења на дрвну сечку у склопу комплекса Војне академије касарне „Јован Мишковић“ у Београду.

Назив и ознака из општег речника набавки:

Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на реконструкцији система ТЕП и изградњу тригенеративног постројења на дрвну сечку у склопу комплекса Војне академије касарне „Јован Мишковић“ у Београду“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 20.01.2020. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 20.01.2020. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лицe за контакт:
Снежана Поповић, snezana.popovic@obnova.gov.rs у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на реконструкцији система ТЕП и изградњу тригенеративног постројења на дрвну сечку у склопу комплекса Војне академије касарне „Јован Мишковић“ у Београду“. бр. ЈНОП/8-2019/ИП“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о обустави поступка

 

Обавештење о обустави поступка

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о измени уговора


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу стадиона у Крушевцу, објављени су 31. јануара 2020. године на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs и https://portal.ujn.gov.rs.

 

Предмет јавне набавке: услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу стадиона у Крушевцу.

Назив и ознака из општег речника набавки:
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу стадиона у Крушевцу“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 02.03.2020. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 02.03.2020. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Милан Крнета, milan.krneta@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу стадиона у Крушевцу“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Питање и одговор

 

Питање и одговор 2

 

Питање и одговор 3

 

Питање и одговор 4

 

Питање и одговор 5

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

 

Обавештење о обустави поступка


 

Београд, 18. новембар 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору” и намерава да део средстава из ових кредита искористи за плаћања по уговору за подпројекат: Пројекат унапређења државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија: Изградња Научно-технолошког парка Ниш.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”), а у складу са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) закљученим дана 4. марта 2010. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет ,,Набавка разноврсне опреме за Научно технолошки Парк у Нишу, број набавке ИОП/31-2019/РД (IOP/31-2019/RD), („Procurement of various equipment for The Science Technology Park building in Niš), број набавке: ИОП/31-2019/РД (IOP/31-2019/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци добара која обухвата 2 лота:


Лот 1 – Намештај, ресторанска кухиња и остала опрема – процењена вредност 380.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Електронска опрема – процењена вредност 150.000,00 ЕУР без ПДВ.


Место испоруке:


За Лот 1: Намештај, ресторанска кухиња и остала опрема:
Научно технолошки Парк Ниш
Бул. Николе Тесле
18000 Ниш, Република Србија

За Лот 2: Електронска опрема:
Научно технолошки Парк Ниш
Бул. Николе Тесле
18000 Ниш, Република Србија

Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем чија понуда буде проглашена понудом са најнижом понуђеном ценом, усаглашеном и технички одговарајућом понудом, у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од јануара 2020. до марта 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена усаглашених и технички одговарајућих понуда". Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене. Понуда са најнижом понуђеном ценом је најповољнија понуда.

 

Ова одредба важи за све лотове.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуда са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs .


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација, на енглеском језику, ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement .

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износи и валута финансијског обезбеђења понуда су одређени по лотовима у валути еуро (ЕУР) и гласе:


Лот 1 – Намештај, ресторанска кухиња и остала опрема – 10.000 ЕУР
Лот 2 – Електронска опрема – 4.000 ЕУР


За понуђаче из земље Наручиоца: наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције.


Крајњи рок за подношење понуда је 30. децембар 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/31-2019/РД – „Набавка разноврсне опреме за Научно технолошки Парк у Нишу, број набавке ИОП/31-2019/РД (IOP/31-2019/RD, Канцеларија за управљање јавним улагањима, број и назив лота”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима (по захтеву поднетом од стране понуђача).

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска бр. 58, Приземље, Београд, дана 30. децембра 2019. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Техничка спецификација

 

Појашњење 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору 


Belgrade, 27th February 2020 - Within the framework of its co-operation between Switzerland and Serbia, the Government of the Swiss Confederation represented by the State Secretariat for Economic Affairs (hereinafter referred to as SECO), granted technical and financial assistance in the form of a donation for the Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia - Installation of the equipment for Early Warning System (EWS) in city of Uzice (hereinafter referred to as the Project).

 

The funding project was formally approved by the Swiss authorities and Bilateral Project Agreement between the Authorities of Switzerland and Serbia has been signed.

 

Stucky Ltd, in Renens, Switzerland is the Swiss based Implementation Consultant (hereinafter referred to as Consultant) to SECO, Bern, Switzerland, entrusted with the consultancy services related to the implementation phase of the Project.

 

City of Uzice, Direction of infrastructure and development, Uzice, Serbia, hereinafter referred to as the Employer, is responsible to ensure proper implementation of the project by carrying out all the procurement, coordination and supervising the execution of the Services by the Contractor. Consultant will be responsible for overall managing the project in a harmonized manner.

 

City of Uzice, Direction for infrastructure and development, Uzice, Serbia invites International construction companies for procurement and installation of the equipment for EWS to submit their proposal for the Project.

 

Note 1: Early warning system consist in total of ten stations (hydrological stations, automatic meteorological, climatological and precipitation stations) that are foreseen to be installed based on priority list, which includes Priority 1 and Priority 2. Installation of the Stations listed in the Priority 1 is required while installation of the Stations listed in the Priority 2 is optional and will be decided after evaluation of the Offers.

 

Note 2: The contract shall be signed both in English and Serbian languages. Whenever there is a conflict between the Serbian and the English versions of the contract, the English version of the Contract shall prevail. All official correspondence exchange shall be in English with Serbian translation.

 

Note 3: Permits for entering in the properties where Stations are located and Permit for installation of Stations will be obtained by City of Uzice.

 

100% of the funds come from a grant from the Swiss Government, represented by SECO.

 

The language for bidding, contracting and contract execution shall be English. The site manager shall have the capacity to communicate in Serbian language.

 

The Invitation for Tender is published on 27th of February 2020 with a time of 60 calendar days for the preparation of technical and financial proposals (closing date 27th of April 2020).

 

Bidding will be based on SECO procurement guidelines and with respect to the Serbian law.

 

The contract will be awarded at the outcome of a joint financial and technical evaluation of proposals.

 

International and domestic Contractors with experience in installation of EWS are now invited to submit the Bids.

 

This Invitation follows the publication of the Tender documents for this Project on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch , web site of City of Uzice www.uzice.rs, official PIMO web site www.obnova.gov.rs and in local newspapers “Politika”.

 

Tender supported by the filled tender forms are to be transmitted against receipt to the address below and before the closing date below:

 

Address:

Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj

Komisija za javnu nabavku

ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice 

email: aleksandar.tasic@uzice.rs

Closing date: 27th April 2020 at 11:00 AM

 

Dear Bidders,

As the World Health Organization announced on March 12th, 2020, that the spread of the corona virus (COVID-19) is a Pandemic event, many Governments all over the world undertake several and severe measures to prevent the spread of the virus. Accordingly, the Serbian Government had declared the National Emergency State on March 15th 2020, which includes the travel restrictions, quarantine for people travelling to Serbia etc.

Having in mind this exceptional situation and following request of some of the potential Bidders, we inform you that in accordance with the Instructions to the Tenderers, Clause 17, the deadline for submission of Tenders has been extended to 25th of May 2020, 11:00 AM. Tender opening will take place on 25th of May 2020 at 12:00 PM.

Accordingly, the Request for clarification can be submitted until 4th of May 2020.

 

Invitation for tender

 

Tender documents

 

Study for EWS Uzice

 

Clarifications


21st of April 2020 - The Austrian Development Agency (acting on behalf of the public water management company Srbijavode as Investor) intends to award a contract for works under FIDIC Yellow Book 1999 contract conditions in Paracin with financial assistance from the European Union. The open tender procedure is conducted pursuant to the provisions of the Austrian Federal Act on Public Procurement (Bundesvergabegesetz). 

 

The official tender notice is published on https://schramm-oehler.vergabeportal.at/Detail/81953 . The tender dossier can be downloaded under this link.


Possible additional information, addenda or clarifications shall be published at the location where the tender dossier is published: https://schramm-oehler.vergabeportal.at/ .


List Contact Point/further information: Schramm Öhler Rechtsanwälte, e-mail: kontakt@schramm-oehler.at, tel: +43 1 409 76 09
Location of the works/projects to be supervised: Paracin, Serbia.


CPV codes: 45246000-3, 45247200-2, 71320000-7


Deadline for submission of tenders: Friday, 29 May 2020, 17:00 Vienna local time at Schramm Öhler Rechtsanwälte in Bartensteingasse 2, 1010 Vienna or via the electronic procurement platform https://schramm-oehler.vergabeportal.at/


 

Country: Republic of Serbia


Project Title: Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project

 

Grant Number: GF DDR A7621

 

Contract Ref: SRB - JPN – GFDDR – RFQ – 2020 - 13

 

Contract Name: Procurement of Hardware and System Software for DRRIP

Date: March 19, 2020

 

Request for Quotations 


 

Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком за финансирање пројекта  „Истраживање и развој у јавном сектору“. Канцеларија за управљање јавним улагањима, као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Унапређење државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија: Изградња нове зграде Факултета организационих наука у Београду, у складу са Водичем за набавку Европске инвестиционе банке.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а складу са Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестицоне банке од  4. марта 2010. године, у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке https://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке радова чији је предмет: Изградња нове зграде Факултета организационих наука у Београду, ИОП/30-2019/РД (IOP/30-2019/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Обавештење о обиласку локације

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

 - додатак уз појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Одлука о квалификованости понуђача

 

Јавно отварање финансијских понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Гаџин Хан зa jaвну набавку: Јавна набавка радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта амбуланте са месном канцеларијом у Великом Крчимиру oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 11. марта 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://gadzinhan.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Јавна набавка мале вредности за набавку рачунара и рачунарске опреме, бр. ЈНМВ/1-2020/ИП, објављени су 13. фебруара 2020. године на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs .

 

Предмет јавне набавке: набавка рачунара и рачунарске опреме.

Назив и ознака из општег речника набавки :
Шифра: 30230000 Рачунарска опрема
30200000-1 Рачунарска опрема и материјал

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.


Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни период.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим роком испоруке и истим гарантним роком, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку мале вредности за набавку рачунара и рачунарске опреме“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 21.02.2020. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 21.02.2020. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Ивана Валдевит, ivana.milosavljevic@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку мале вредности за набавку рачунара и рачунарске опреме“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питање и одговор

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Набавка горива за службена возила путем дебитне картице, ЈНМВ/2-2020/ИП, објављени су 18. фебруара 2020. године на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs и https://portal.ujn.gov.rs .

 

Предмет јавне набавке: добра - набавка горива за службена возила путем дебитне картице.

Назив и ознака из општег речника набавки:
09100000 - Гориво

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који располаже већим бројем малопродајних објеката (бензинских станица) на територији Републике Србије.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати- понуда за јавну набавку добара- набавка горива за службена возила путем дебитне картице бр. ЈНМВ/2-2020/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 26.02.2020. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 26.02.2020. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица брoj 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Милан Крнета, мејл: milan.krneta@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова.

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком- „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку добара- набавка горива за службена возила путем дебитне картице бр. ЈНМВ/2-2020/ИП, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Бајина Башта зa jaвну набавку: Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за реконструкцију постојеће котларнице на угаљ за рад на дрвну сечку и изградња новог топловода и топлотних подстаница за потребе грејања гимназије „Јосиф Панчић“ у Бајиној Башти по систему „кључ у руке“ oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6. марта 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://bajinabasta.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Рача зa jaвну набавку: Реконструкцијa објекта oсновне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву, Рача oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 5. марта 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.raca.rs


 

Belgrade, 31st January 2020 - The Republic of Serbia has received financing in amount of USD 1 020 000,00 from the Japan (“Donor”) that will be administered by the World Bank toward the cost of the Grant: “Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project”, and intends to apply part of the proceeds for consulting services to be procured under this project. 

 

The scope of the assignment will include: Technical and field support - seismic risk assessment and seismic retrofitting of schools; Practical application of seismic risk assessment methodology that consists of two stages of seismic risk evaluation (desk review and field visit); Input, compilation and validation of data from technical questionnaires; Analysis of data, valorisation (desk review) of buildings; On-site inspection of up to 80 selected buildings; Filling the technical questionnaires for each school object; Processing of collected data into summary tables.

 

It is expected that Consultants start work in February 2020. The assignment will last till June, 2020.

 

Required qualifications and skills


• University degree in civil engineering or architecture;
• Three years of relevant professional experience, or equivalent combination of education and experience;
• Familiar with the building design codes for buildings in seismic areas and seismic hazard assessment practice;
• Possession of Serbian engineering license 310 or 300 will be considered as an advantage;
• Good understanding of community, institutional and government roles and responsibilities;
• Experience in surveys, inspection and design for rehabilitation of public-use buildings.
• Experience in projects funded by international organizations;
• First-rate analytical, writing and speaking skills in English and Serbian;
• Experience from working individually and in team;
• Computer skills in Microsoft Office (particularly Word, Excel).
The detailed Terms of Reference for all of the consulting services is posted on the website of the Public Investment Management Office at www.obnova.gov.rs .


The Public Investment Management Office (PIMO) now invites eligible Consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (scanned diplomas to be sent with CV).

The evaluation criteria for assignment:


General qualifications (30 points)
Adequacy for the Assignment (50 Points)
Specific experience relevant for the assignment (20 Points)

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 3.16 and 3.17 of the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers – Procurement in Investment Project Financing Goods, World, Non-Consulting and Consulting Services, July 2016, revised November 2017 (“the Regulations”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

A Consultants will be selected in accordance with the Open Competitive Selection of Individual Consultants as set out in the Regulations.


Further information can be obtained at the address below during office hours 09:00 to 15:00 hours.

Expressions of interest (CV) in English language must be delivered in a written form to the e-mail address below, by February 7, 2020, 12:00 hours, local time.

Public Investment Management Office
Attn: Biljana Djokic
Procurement Specialist
E-mail: biljana.djokic@obnova.gov.rs
Cc: maja.markovic@obnova.gov.rs
Address: Nemanjina 11, Belgrade, Republic of Serbia
Phone : +381 11 3617-737

 

Request for expressions of interest

Terms of reference

 

Contract Award


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Ургентно -пријемног блока са пратећом инфраструктуром у ВК „Војна болница др Владан Ђорђевић“, у Нишу - објављени су 20. децембра 2019. године на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs/ .

 

Предмет јавне набавке:
услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Ургентно -пријемног блока са пратећом инфраструктуром у ВК „Војна болница др Владан Ђорђевић“, у Нишу

Назив и ознака из општег речника набавки
:
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Ургентно -пријемног блока са пратећом инфраструктуром у ВК „Војна болница др Владан Ђорђевић“, у Нишу бр. ЈНОП/4-2019/ИП-1“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 21.01.2020. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 21.01.2020. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лицe за контакт:
Марина Ракић, marina.rakic@obnova.gov.rs у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Ургентно -пријемног блока са пратећом инфраструктуром у ВК „Војна болница др Владан Ђорђевић“, у Нишу бр. ЈНОП/4-2019/ИП-1“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.


Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питање и одговор 1

 

Питање и одговор 2

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Врњачка Бања зa jaвну набавку: Изградња моста и пропуста, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Врњачка Бања зa jaвну набавку: Потпорни зидови, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 25. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://vrnjackabanja.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Кладово зa jaвну набавку: Грађевински радови на адаптацији и енергетској санацији објекта ОШ „Стефанија Михајловић“ у Брзој Паланци, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 21. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.kladovo.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja градске општине Барајево зa jaвну набавку: Грађевински радови на реконструкцији објекта ОШ „Кнез Сима Марковић“ издвојено одељење Баћевац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 21. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.barajevo.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Пећинци зa jaвну набавку: Реконструкција и доградња основне школе“ Душан Вукасовић - Диоген“ у Купинову oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 19. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://pecinci.org


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Дољевац зa jaвну набавку: Грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://opstinadoljevac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту „Установе за одрасле и старије“ - у изградњи у Ваљеву, објављени су 24. децембра 2019. године на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs .

 

Предмет јавне набавке: услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту „Установе за одрасле и старије“ - у изградњи у Ваљеву.

Назив и ознака из општег речника набавки :
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту „Установе за одрасле и старије“ - у изградњи у Ваљеву.“ На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 24.01.2020. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.

 

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 24.01.2020. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Снежана Поповић, snezana.popovic@obnova.gov.rs , у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту „Установе за одрасле и старије“ - у изградњи у Ваљеву“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација


Питање и одговор

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ариље зa jaвну набавку: Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку, топловода и топлотних подставница у Ариљу oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 7. фебруара 2020. гoдинe.


https://portal.ujn.gov.rs


https://arilje.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Смедеревска Паланка зa jaвну набавку: Енерегетска санација фасаде главног објекта и уградњи електроенергетских инсталација на објекту Опште болнице "Стефан Високи" oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.smederevskapalanka.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Параћин зa jaвну набавку: Грађевински радови на адаптацији и доградњи објекта Центра за социјални рад у Параћину, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 4. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.paracin.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Параћин зa jaвну набавку: Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе "Бранко Крсмановић" у Дреновцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 3. фебруара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.paracin.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ариље зa jaвну набавку: Радови на уређењу Латвичког потока, потока Студенац, Миросаљачког потока и Пантића поток, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30. јануара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://arilje.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ивањица зa jaвну набавку: Набавка грађевинских радова на регулацији водотокова другог реда на територији општине Ивањица, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30. јануара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://ivanjica.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ковин зa jaвну набавку: Санација објекта ОШ „Предраг Кожић“ у Дубовцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 28. јануара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kovin.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге израде пројектно техничке документације- пројекта изведеног објекта Клинике за инфективне и тропске болести „Проф. Др Коста Тодоровић“ Клиничког центра Србије, објављени су 16. децембра 2019. године на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs.

 

Предмет јавне набавке: услуге израде пројектно техничке документације- пројекта изведеног објекта Клинике за инфективне и тропске болести „Проф. Др Коста Тодоровић“ Клиничког центра Србије.

Назив и ознака из општег речника набавки :
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, с тим да рок плаћања не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана.


Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге у односу на пријем појединачног писменог захтева наручиоца и достављања пројектног задатка и свих подлога.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим роком плаћања и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 16.01.2020. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 16.01.2020. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Јована Вишекруна, jovana.visekruna@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине бр. ЈНОП/7-2019/ИП“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Љиг зa jaвну набавку: Радови на адаптацији и реконструкцији објекта ОШ "Сестре Павловић" у Белановици, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 22. јануара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Београд, 9. октобар 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији “и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Клинички центар Земун - Набавка намештаја и ИТ опреме.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) 1739 дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка намештаја и ИТ опреме за Клинички центар Земун (Procurement of Furniture and IT Equipment for Clinical Center Zemun), број набавке: ИОП/34-2019/УХИ (IOP/34-2019/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме која обухвата 2 лота, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Намештај и опрема, 445.000 EUR
Лот 2 – ИТ опрема, 580.000 EUR


Место испоруке: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 8, 11000 Београд, Србија


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од децембра 2019. до фебруара 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs .


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 29. новембар 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/34-2019/УХИ – Набавка намештаја и ИТ опреме за Клинички центар Земун (Procurement of Furniture and IT Equipment for Clinical Center Zemun)”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 29. новембра 2019. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Техничка спецификација 1

 

Техничка спецификација 2

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2


Измена позива за подношење понуда


Измена тендерске документације

 

Обавештење о продужењу рока

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja град Шапца зa jaвну набавку: Радови на реконструкцији и надградњи постојеће школе са изградњом фискултурне сале на објекту ОШ “Мајур” Мајур, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 6. јануара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://sabac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Градске управе града Београда - Секретаријата за образовање и дечју заштиту зa jaвну набавку: Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији и објекта Земунске гимназије, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 3. јануара 2020. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Кнић зa jaвну набавку: Извођење грађевинских радова на регулацији водотокова II реда на територији општине Кнић, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 31. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Србица зa jaвну набавку: Грађевински радови, реконструкција, санација, адаптација и изградње спортског игралишта објекта основне школе "Милун Јакшић" у селу Бање-општина Србица, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 31. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Чајетина зa jaвну набавку: Радови на обнови и унапређењу објекта основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ у Сирогојну, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 31. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.cajetina.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Трстеник зa jaвну набавку: Регулација водотокова II реда на територији општине Трстеник, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.trstenik.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Пожега зa jaвну набавку: Хитни радови на уређењу делова Засељске реке и потока Дубока на територији општине Пожега, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 30. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.pozega.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Коцељева зa jaвну набавку: грађевински радови на реализацији пројекта хитни санациони радови на отклањању последица елементарних непогода на четири реке, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 27. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Љиг зa jaвну набавку: Хитни санациони радови на реци Марици у месту Кадина Лука, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 27. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (пгд) за изградњу стадиона у Крушевцу бр. ЈНОП/5-2019/ИП, објављени су 12. новембра на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs , https://portal.ujn.gov.rs .

 

Предмет јавне набавке: услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу стадиона у Крушевцу.

Назив и ознака из општег речника набавки :
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу стадиона у Крушевцу“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 12.12.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 12.12.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Милан Крнета, milan.krneta@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу стадиона у Крушевцу“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Додатна појашњења

 

Одлука о обустави поступка


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Рача зa jaвну набавку: Уређење водотокова другог реда на територији општине Рача , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 26. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.raca.rs


Београд, 1. октобар 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Универзитетска дечија болница Тиршова  - Набавка намештаја.

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) 1739 дана 15.априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка намештаја за Универзитетску дeчју клинику Тиршова (Procurement of Furniture for University children hospital Tiršova), број набавке: ИОП/32-2019/УХИ (IOP/32-2019/UHI).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме са процењеном вредношћу 210.000 евра.


Место испоруке: Универзитетска дeчја клиника Тиршова, Тиршова 10, 11000 Београд, Србија


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од новембра 2019. до фебруара 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 20. новембар 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/32-2019/УХИ – Набавка намештаја за Универзитетску дечју клинику Тиршова, (Procurement of Furniture for University children hospital Tiršova)”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.


Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.


Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 20. новембра 2019. године у 13 часова.


Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Техничка спецификација

 

Информација - појашњење 1


Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Нови Кнежевац зa jaвну набавку: Реконструкција и адаптација објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 24. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.noviknezevac.rs


https://www.noviknezevac.rs

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Пирота зa jaвну набавку: Реконструкција, санација и инвестиционо одржавање објекта и дворишта ОШ „8. септембар“ у Пироту – II фаза, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 17. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pirot.rs

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Чока зa jaвну набавку: Набавка радова на реконструкцији и санацији зграде основног образовања ОШ ,,Јован Поповић" Чока, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 16. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.coka.rs


 

Within the framework of its co-operation between Switzerland and Serbia, the Government of the Swiss Confederation represented by the State Secretariat for Economic Affairs (hereinafter referred to as SECO), granted technical and financial assistance in the form of a donation for the Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia - Rehabilitation and reconstruction of four pedestrian and three traffic bridges in the Municipality of Paracin (hereinafter referred to as the Project).


The funding project was formally approved by the Swiss authorities and Bilateral Project Agreement between the Authorities of Switzerland and Serbia has been signed.


Stucky Ltd, in Renens, Switzerland is the Swiss based Implementation Consultant (hereinafter referred to as Consultant) to SECO, Bern, Switzerland, entrusted with the consultancy services related to the implementation phase of the Project.


Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin, Serbia, hereinafter referred to as the Employer, is responsible to ensure proper implementation of the project by carrying out all the procurement, coordination and supervising the execution of the works by the Contractors. Consultant will be responsible for overall managing the project in a harmonized manner.


Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development, Paracin Serbia invites International construction companies with experience in road and bridge construction and rehabilitation to express their interest in submitting a proposal for the Project.


Project foresees rehabilitation and heightening of four pedestrian and three traffic bridges on Crnica river located in the city center of the Paracin. Four existing pedestrian bridges are ranging from 24.5 to 30.6 meters in span and 2.0 meters in width, while three existing traffic bridges are from 26.5 to 31.8 meters in span and 10.0 to 13.0 meters in width.


Scope of the project is removing of the existing bridges and supporting piers and Construction design and construction of the new bridges and foundations together with construction of access ramps and roads. Positions of the new bridges will be on the locations of existing ones. Pedestrian bridges will steel truss structures while traffic bridges will be prestressed concrete structures.


Note 1: All bridges that will be rehabilitated are currently in use. During the foreseen works vehicular and pedestrian traffic should be enabled in certain extent that will be specified by the project.


Note 2: The contract shall be signed both in English and Serbian languages. Whenever there is a conflict between the Serbian and the English versions of the contract, the English version of the Contract shall prevail. All official correspondence exchange shall be in English with Serbian translation.


Note 3: Design for construction permit for construction permit for all bridges is currently in progress.
100% of the funds come from a grant from the Swiss Government, represented by SECO.

The language for bidding, contracting and contract execution shall be English. The site manager shall have the capacity to communicate in Serbian language.


The bidding process is planned in the Spring 2020 with a time of 40 calendar days for the preparation of technical and financial proposals.


Bidding will be based on SECO procurement guidelines and with respect to the Serbian law.


The contract will be awarded at the outcome of a joint financial and technical evaluation of proposals.


International and domestic Contractors with experience in construction and rehabilitation of roads and bridges are now invited to prequalify for the call for bids.


Prequalification documents are based on the World Bank standard procurement document "Prequalification Document for Procurement of Works" edition September 2011. All changes made on the general clauses are indicated as footnotes. The forms are adapted without indications.


This Invitation follows the publication of Prequalification documents for this Project on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch, web site of Municipality of Paracin www.paracin.rs and official PIMO web site www.obnova.gov.rs.


Expressions of interest supported by the filled prequalification forms are to be transmitted against receipt to the address below and before the closing date below:


Address:
Uprava za investicije i održivi razvoj opštine Paraćin
Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin
Contact: G. Vladimir Jankovic, vladimir_jankovic@paracin.rs
Closing date: 27th January 2020 at 11:00 AM

 

Invitation

 

Prequalification Document

 


 

Додељује се уговор о јавној набавци консултантске услуге: Пројектантски надзор у току извођења радова на изградњи објекта вишенаменске ламеле-доградња Електронског факултета Универзитета у Нишу НП/28-2019/РД (NP/28-2019/RD) у преговарачком поступку без објављивања, сходно члану 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и правилима о избору поступка набавке описаним у Водичу за набавке Европске инвестиционе Банке, одељак бр. 4.2.2. који прописује да у случају када је процењена вредност уговора испод 50.000 ЕУР, Банка може прихватити уговор из преговора само са једном фирмом или појединцем како би се убрзао поступак припреме или имплементације пројекта, спроведеном у оквиру пројекта: Ревитализација истраживања и развоја у јавном сектору, потпројекат: Пројекат унапређења државне инфраструктуре за развој сектора информационих технологија: Проширење Електронског факултета Универзитета у Нишу, а по Позиву за подношење понуде од 17. септембра 2019. године, следећем понуђачу:

 

„SLAVIŠA KONDIĆ PR STUDIO ZA PROJEKTOVANJE SQ2 STUDIO NIŠ”, ул. Нова железничка колонија 10/II/12, 18000 Ниш, по укупној понуђеној цени од 5.496.000,00 РСД без ПДВ.

 

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Градске општине Палилула - Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији Пете београдске гимназије, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и наручиоца 13. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


https://www.palilula.org.rs


 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Лапово зa jaвну набавку: Радови на реконструкцији објекта основне школе „Светозар Марковић“ и школско-спортске хале у Лапову, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 9. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lapovo.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Ада зa jaвну набавку: Адаптација, реконструкција и енергетска санација објекта ОШ „Новак Радонић“ Мол , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 6. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ada.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Мајданпек зa jaвну набавку: Пројектовање, набавка, испорука и монтажа опреме за реконструкцију и доградњу постојеће котларнице у Мајданпеку котлом на дрвну сечку за потребе грејања Дома здравља "др Верољуб Цакић" по систему "кључ у руке", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 2. децембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.majdanpek.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Свилајнац зa jaвну набавку пројектовањa, набавкe, испорукe, монтажe опреме и изградња котларнице на дрвну сечку и природни гас у оквиру комплекса основне школе „Јован Јовановић Змај“, топловода и топлотних подстаница у Свилајнцу по систему „кључ у руке“, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 29. новембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs/


 

Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број НП/33-2019/УХИ - Набавкa надоградње и унапређења МРИ скенера (Procurement of MRI Scanner upgrade).


Обавештење о закљученом уговору


 

Београд, 9. октобар 2018. - Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“. Канцеларија за управљање јавним улагањима, као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Проширење Електронског факултета Универзитета у Нишу, у складу са Водичем за набавку Европске инвестиционе банке.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а складу са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) закљученим дана 4. марта 2010. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке радова чији је предмет: Електронски факултет (Универзитет у Нишу), Извођење радова на изградњи вишенаменске ламеле, број набавке ИОП/15-2018/РД (IOP/15-2018/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.

 

Процењена вредност набавке је 4.250.000 ЕУР без ПДВ.

 

Очекивани датум почетка радова је фебруар 2019. године.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови

 

Кратак опис радова:

Нови објекат Вишенаменска ламеле Електронског факултета у Нишу је пројектован са спратношћу П+5, укупне бруто површине (доградња) 6950.38 m2, на катастарској парцели бр. 1928/1, К.О. Ниш – Црвени Крст.

Вишенаменска ламела је лоцирана уз постојећу зграду Електронског факултета, и представља њену доградњу, и са њом чини функционалну целину (грађење у прекинутом реду).

Преглед главних параметара:

 

Функција објекта Високо образовање

Спратност (постојећи објекат) П+2, П+4, П+7

Спратност (доградња) По+П+5

Површина хоризонталне пројекције надземног габарита објекта (постојећи објекат) 6965,09м2

укупна БРГП надземно - постојећи објекат 25381,00 м2

Висина објекта (доградња) +26.50м (+224,80мнв)

Облик крова Раван кров 

Број паркинг места (новопројектована) 81


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Уговор ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међународном отвореном поступку јавне набавке.

Реализација уговора се очекује у периоду од фебруара 2019. до јануара 2020. године (искључујући Период за извештавање о недостацима).

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

Право да учествују у овом међународном отвореном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури. Понуђачи су дужни да доставе доказе о испуњавању услова за учешће, на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова одређени су Конкурсном документацијом.

 

Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Конкурсна документација је доступна на енглеском језику, осим документације која представља Пројекат за извођење, која је дата на српском језику.

Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Све понуде морају да садрже Тендерску гаранцију банке у износу од 50.000 Евра. За понуђаче из земље Наручиоца: наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције. Тендерска гаранција банке мора да буде важећа најмање тридесет (30) дана након истека рока важности Понуде.

Тендерска гаранција банке, као и гаранција авансног плаћања и гаранција за добро извршење посла које је изабрани понуђач обавезан да достави након закључења уговора, морају, да буду потврђене од стране домаће банке, односно извођач ће бити обавезан да уз гаранције стране банке обезбеди и супергаранције (контрагаранције) домаће банке.

Све банкарске гаранције морају бити неопозиве, без приговора, безусловне и плативе на први позив.

Период важности понуда је најмање 120 календарских дана од дана који је крајњи рок за подношење понуда.

У случају да се укаже потреба Наручилац ће организовати предтендерски састанак и посету локацији о чему ће сва заинтересована лица бити благовремено обавештена писаним путем и то објављивањем обавештења путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement и https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Понуде морају да буду достављене у канцеларију која се налази на следећој адреси, не касније од 27. новембра 2018. године у 11.00 часова:

Канцеларија за управљање јавним улагањима,
улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа
11000 Београд
Република Србија.

Понуде се дају у складу са процедуром „две коверте”, при којој се и техничке и финансијске понуде подносе заједно, али у одвојеним ковертама. Техничке понуде се прве отварају и евалуирају у погледу саобразности. Потом се отварају финансијске коверте само технички подобних понуда.

Понуде морају да буду достављене у запечаћеној коверти са следећим назнакама: ,,Понуда за јавну набавку: Електронски факултет (Универзитет у Нишу), Извођење радова на изградњи вишенаменске ламеле, број набавке ИОП/15-2018/РД (IOP/15-2018/RD)” лично или путем поште на горепоменутој адреси најкасније до 27. новембра 2018. године до 11:00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.


Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 27. новембра 2018. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Отварање финансијског дела понуда обавиће се након извршеног прегледа техничког дела понуда. Наручилац ће свим понуђачима који су поднели понуде доставити образложену Одлуку о квалификованости понуђача, као и позив квалификованим понуђачима да учествују у отварању финансијских понуда.

 

Јавни позив

 

Тендерска документација

 

Одлука о квалификованости понуђача

 

Информација о јавном отварању финансијских понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - Услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Ургентно -пријемног блока са пратећом инфраструктуром у ВК „Војна болница др Владан Ђорђевић“, у Нишу - објављени су 17. октобра на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs , https://portal.ujn.gov.rs . 

 

Предмет јавне набавке:
услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Ургентно -пријемног блока са пратећом инфраструктуром у ВК „Војна болница др Владан Ђорђевић“, у Нишу

Назив и ознака из општег речника набавки :
Шифра: 71320000- Услуге техничког пројектовања

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Ургентно -пријемног блока са пратећом инфраструктуром у ВК „Војна болница др Владан Ђорђевић“, у Нишу“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 18.11.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 18.11.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лицe за контакт:
Марина Ракић, marina.rakic@obnova.gov.rs у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације за извођење радова на објекту Ургентно -пријемног блока са пратећом инфраструктуром у ВК „Војна болница др Владан Ђорђевић“, у Нишу бр. ЈНОП/4-2019/ИП“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о обустави поступка ЈН


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге праћења и извештавања о спровођењу програма за унапређење ефикасности и одрживости инфраструктуре од стране независне верификационе комисије - објављени су 17. октобра на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs . 

 

Предмет јавне набавке: услуге праћења и извештавања о спровођењу програма за унапређење ефикасности и одрживости инфраструктуре од стране независне верификационе комисије.

Назив и ознака из општег речника набавки :

71310000-4 Саветодавне техничке и грађевинске услуге;
71314300-5 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу;
71311300-4 Саветодавне услуге у области инфраструктурних радова;
71340000-3 Услуге интегрисаних инжењерских услуга;

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге у односу на пријем појединачног писменог захтева наручиоца.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге праћења и извештавања о спровођењу програма за унапређење ефикасности и одрживости инфраструктуре од стране независне верификационе комисије бр. ЈНМВ/4-2019/ИП“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 25.10.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 25.10.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Снежана Поповић, snezana.popovic@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова. 

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге праћења и извештавања о спровођењу програма за унапређење ефикасности и одрживости инфраструктуре од стране независне верификационе комисије бр. ЈНМВ/4-2019/ИП“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.


Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Предмет јавне набавке је извођење Извођење додатних радова на реконструкцији објекта неурологије, поликлинике и педијатрије у КБЦ „Земун“-II део. Објекти КБЦ „Земун“ који су на предмет извођења додатних радова налазе се на следећим адресама:
Објекат неурологије КБЦ “Земун”
Вртларска бр.57
11070 Београд, Србија

Објекат поликлинике КБЦ “Земун”
22. октобра бр.29
11070 Београд, Србија

Објекат педијатрије КБЦ “Земун”
Гундулићева бр.32
11070 Београд, Србија

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Љубовија зa jaвну нaбaвку Санација и адаптација сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 8. новембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ljubovija.rs

 


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Клиничког центра Србије зa jaвну нaбaвку рађевински радови на санацији објекта Клинике за инфективне и тропске болести „ Проф. др Коста Тодоровић“, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 8. новембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kcs.ac.rs


 

Београд, 12. јун 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору” и намерава да део средстава из ових кредита искористи за плаћања по уговору за подпројекат: Формирање центара изврсности у приоритетним истраживачким областима, енергетици и енергетској ефикасности, заштиту животне средине и климатске промене, науци о материјалима и нанонауци, пољопривреди и прехрани, биомедицини и информатици и комуникационим технологијама и подпројекат: Изградња научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”), а складу са Законом о потврђивању финансијског уговора FI N. 25.497 (RS) између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 5/10) закљученим дана 4. марта 2010. године у Београду, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет ,,Набавка опреме за Иновациони центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду (ИЦЕФ) и Научно-технолошки парк у Београду, Република Србија („Procurement of Equipment for Innovation Centre - School of Electrical Engineering – University of Belgrade (ICEF) and The Science Technology Park Belgrade, Serbia”), број набавке: ИОП/25-2019/РД (IOP/25-2019/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци добара која обухвата 2 лота:


Лот 1 – Опрема за Иновациони центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду (ИЦЕФ) – процењена вредност 668.000,00 ЕУР без ПДВ


Лот 2 – Опрема за Научно-технолошки парк у Београду (НТП Београд) – процењена вредност 420.000,00 ЕУР без ПДВ.


Место испоруке:


За Лот 1: Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду д.о.о. (ИЦЕФ), Булевар краља Александра бр. 73, 11000 Београд, Република Србија


За Лот 2: Научно-технолошки парк у Београду (НТП Београд), Вељка Дугошевића бр. 54, 11050 Београд, Република Србија.


Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем чија понуда буде проглашена понудом са најнижом понуђеном ценом, усаглашеном и технички одговарајућом понудом, у међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од септембра 2019. до јануара 2020. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена усаглашених и технички одговарајућих понуда". Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене. Понуда са најнижом понуђеном ценом је најповољнија понуда. Ова одредба важи за све лотове.


Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуда са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs .


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација, на енглеском језику, ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износи и валута финансијског обезбеђења понуда су одређени по лотовима у валути еуро (ЕУР) и гласе:


Лот 1 – Опрема за ИЦЕФ – 20.000 ЕУР
Лот 2 – Опрема за НТП Београд – 15.000 ЕУР
За понуђаче из земље Наручиоца: наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције.


Крајњи рок за подношење понуда је 2. август 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/25-2019/РД – „Набавка опреме за Иновациони центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду (ИЦЕФ) и Научно-технолошки парк у Београду, Република Србија, Канцеларија за управљање јавним улагањима, број и назив лота”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима (по захтеву поднетом од стране понуђача).

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска бр. 58, Приземље, Београд, дана 2. августа 2019. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Lot 1 Техничка спецификација и Образац структуре цена за јавну набавку број ИОП/25-2019/РД

 

Lot 2 Техничка спецификација и Образац структуре цена за јавну набавку број ИОП/25-2019/РД

 

Појашњење 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja зa jaвну нaбaвку Грађевински радови на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом "Ветерник", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки 23. октобра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Косјерић зa jaвну нaбaвку радова на изградњи моста преко реке Скрапеж, у ул. Карађорђевој у Косјерићу , oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 22. октобра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.kosjeric.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Лајковац зa jaвну нaбaвку Грађевински радови на реконструкцији објекта средње школе „17 септембар“, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 22. октобра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lajkovac.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Пећинци зa jaвну нaбaвку - Грађевински радови на реконструкцији објекта Основне школе „Душан Јерковић Уча“ у насељу Карловчић, Пећинци, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 21. октобра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pecinci.org


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Бела Паланка зa jaвну нaбaвку Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе "Јован Аранђеловић" Црвена Река, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 18. октобра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.belapalanka.org.rs


 

2. август 2018. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Реконструкција и надоградња Клиничко – болничког центра „Земун“, Земун – Београд.


На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет “Извођење радова на реконструкцији обеката неурологије, поликлинике и педијатрије у КБЦ “Земун””, број набавке: ОП/19-2018/РД.


Предмет јавне набавке је:
1. Реконструкцији објекта неурологије у КБЦ “Земун”
2. Реконструкцији објекта поликлинике у КБЦ “Земун”
3. Реконструкција објекта педијатрије у КБЦ “Земун”.


Ознака из општег речника набавке:
45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби;
45300000- радови на грађевинским инсталацијама;
45400000- завршни грађевински радови.

 

Објекат Клиничко-болничког центра Земун се налази у Улици Вукова бр. 9, 11070 Београд, Србија.

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од октобра 2018. године до марта 2019. године.

 

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

 

Процењена вредност јавне набавке износи 351.000.000,00 РСД без ПДВ.

 

Рок за завршетак свих радова је 180 (стоосамдесет) календарских дана од дана увођења у посао извођача радова.

 

Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки http://www.portal.ujn.gov.rs


Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

 

Крајњи рок за подношење понуда је 03. сeптембар 2018. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: “Извођење радова на реконструкцији обеката неурологије, поликлинике и педијатрије у КБЦ “Земун””, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

 

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

 

Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 03. септембра 2018. године у 13 часова.

 

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

 

Лице за контакт: Јелена Симић, e-mail, адреса: procurement.rd@pim.gov.rs


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Обавештење о обиласку локације 

 

Појашњење 1


Појашњење 2


Допуна конкурсне документације

 

Допуна конкурсне документације 2

 

Допуна конкурсне документације 2 - 1

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Појашњење 7

 

Измена конкурсне документације


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о измени уговора

 

Одлука о измени уговора

 

Одлука о измени уговора


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Димитровград зa jaвну нaбaвку Извођење радова на санацији и термотехничкој ефикасности објекта гимназије „Свети Кирило и Методије“ у Димитровграду, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 14. октобра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.dimitrovgrad.rs


Belgrade, 14th October 2019 - The Republic of Serbia has received financing from the World Bank acting as administrator of Grant funds provided by Japan (Donor) in amount of USD 1 020 000,00 toward the cost of the Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

 

The consulting services (“the Services”) include preparation of technical documentation needed for construction/reconstruction of structural flood protection measures within the Požega Valley, within the present Flood Defended Areas and new ones (downstream to the Zapadna Morava River and upstream from the Požega City).


The Consultant shall define best technical solutions of the future flood protection system for the City of Požega, along the main rivers (Zapadna Morava, Skrapež, Moravica) and their torrential tributaries ( whole catchments), within the wider City area borders.


Within the scope of this assignment, the Consultant shall
(i) in Phase 1: perform investigation works and
(ii) in Phase 2: prepare Conceptual Solution with Hydrotechnical Study and Geodetic Survey Study


The consulting services include complex investigations and analyses needed to prepare geodetic, basic geological and geotechnical, hydrologic, hydraulic, spatial, legal, and other data for designs process.


The Consultant must be a company with a licence PO80G3 issued by Serbian Ministry of construction, transport and infrastructure. The Consultant shall provide the team that consists of a Team Leader, two Designers – Hydraulic and Construction Engineers, one Geodetic Surveying Engineer and one Geologist – Geotechnical Engineer.


It is expected that services start in November 2019 and must be ended by June 30, 2020.


The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Biljana Djokic, email: biljana.djokic@obnova.gov.rs
Maja Markovic, email: maja.markovic@obnova.gov.rs
Public Investment Management Office
Svetozara Markovica 42
Beograd
Phone: +381113620428

The Public Investment Management Office invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. 

 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 1, 2016, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.


Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.


A Consultant will be selected in accordance with the Consultant’s Qualification-based Selection (CQS) method set out in the Procurement Regulations.


Further information can be obtained at the address below during office hours from 09:00 to 15:00 hours.


Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below in person or by e-mail, by October 29, 2019.


Public Investment Management Office
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Svetozara Markovica 42
Phone: +381113620428
E-mail:
To: biljana.djokic@obnova.gov.rs
Cc: maja.markovic@obnova.gov.rs

 

REOI - Conceptual solution Skrapez

 

Contract Award Notice


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге стручног оспособљавања објављени су 24. јула на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs . 

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у отвореном поступку.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок за организовања подршке учесницима обуке (mentoring) којима је одобрен кредит код партнерске банке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за организовања подршке учесницима обуке (mentoring) којима је одобрен кредит код партнерске банке.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.
На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити благовремено обавештени.

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.rs.

Начин подношења понуде и рок:


Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуге стручног оспособљавања бр. ЈНОП/2-2019/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 23.08.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 23.08.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Снежана Поповић, snezana.popovic@obnova.gov.rs, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:


Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуге стручног оспособљавања бр. ЈНОП/2-2019/ИП“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питање и одговор 1

 

Измена конкурсне документације

 

Измена број 1

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

Одлука о додели уговора


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Аранђеловац зa jaвну нaбaвку грађевинских радова на регулацији потока Реслова, изградњи моста и саобраћајнице у општини Аранђеловац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 11. октобра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.arandjelovac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Велико Градиште зa jaвну нaбaвку - Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта Дома здравља у Великом Градишту, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 8. октобра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://velikogradiste.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Деспотовац зa jaвну нaбaвку - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Техничке школе Деспотовац и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 1. октобра 2019. гoдинe.


https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Лозница зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Радови на санацији пута -клизишта на к.п. 15192, 15188, 15187, 15186, 15202, 15201, 15200, 15198, 15199, 15228, 15197, 15182 К.О. Лозница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 26. септембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Лозница зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Адаптација и реконструкција започетог ХГБ и реконструкција постојећег ПХГБ на објекту Опште болнице Лозница, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 25. септембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.loznica.rs


Република Србија је закључила уговор о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Формирање центара изврсности, Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду, у складу са Водичем за набавку Европске инвестиционе банке.

На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), а у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4. новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду, број набавке ИОП/22-2018/РД (IOP/22-2018/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци која обухвата 10 лотова, са следећим процењеним вредностима:


Лот 1 – Laser Micro Pattern Generator – процењена вредност 158.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 2 – Atmospheric Diagnostics – процењена вредност 156.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 3 – Ellipsometer - процењена вредност 145.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 4 – Material Characterization - процењена вредност 169.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 5 – Surface Profiler - процењена вредност 69.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 6 – Mask Aligner Upgrade - процењена вредност 53.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 7 – Portable Mass Spectrometer - процењена вредност 45.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 8 – Biosystems - процењена вредност 123.000,00 ЕУР без ПДВ
Лот 9 – Electrical Measurements - процењена вредност 89.500,00 ЕУР без ПДВ
Лот 10 – Sensor Fabrication and Characterization - процењена вредност 108.300,00 ЕУР без ПДВ

Место испоруке: Институт за BioSense у Новом Саду, др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од марта 2019. до јула 2019. године.

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена", усаглашених и технички одговарајућим понуда. Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

Сва лица су позвана да учествују.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.

Крајњи рок за подношење понуда је 20. фебруар 2019. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ИОП/22-2018/РД (IOP/22-2018/RD) – Набавка опреме за BioSense Институт у Новом Саду (Procurement of Equipment for BioSense Institute in Novi Sad, Serbia)”, број и назив лота на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 20. фебруара 2019. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Одлука о додели уговора и обустави поступка јавне набавке број ИОП/22-2018/РД

 

Јавни позив


Тендерска документација


Техничка спецификација


Појашњење 1

 

Појашњење 2 пдф

 

Појашњење 2 

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

Појашњење 5

 

Појашњење 6

 

Измена конкурсне документације 1

 

Појашњење 7

 

Обавештење о поднетој жалби

 

Обавештење о закљученом уговору и обустави поступка јавне набавке


Обавештење о одлуци Републичке комисије

 

Обавештење о обустави поступка


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуга посредовања у организацији службених путовања у земљи и иностранству објављени су 21. августа на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да рок плаћања не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана.


Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке путних карата/резервације за хотелски смештај (не дужи од 24 сата) у односу на пријем писменог захтева наручиоца.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим роком плаћања и истим роком резервације, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума- жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације


Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.rs.

Начин подношења понуде и рок:


Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Немањина бр. 11 Београд, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуга посредовања у организацији службених путовања у земљи и иностранству – бр. ЈНМВ/3-2019/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 29.08.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 29.08.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:


Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Снежана Поповић, 060/018-15-13, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:


Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина бр. 11 или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуга посредовања у организацији службених путовања у земљи и иностранству – бр. ЈНМВ/3-2019/ИП, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговоруБеоград, 28. мај 2019. године - Република Србија је закључила уговоре о кредиту сa Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Клиничког центра „ Др Драгиша Мишовић-Дедиње“.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4. новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка намештаја за Клинички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ (Procurement of Furniture for Clinical Centre “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), број набавке: ИОП/27-2019/РД (IOP/27-2019/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци намештаја са процењеном вредношћу 390.000 евра.


Место испоруке: Клинички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње, Хероја Милана Тепића 1,11000 Београд.


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.


Реализација уговора се очекује у периоду од августа 2019. до септембра 2019. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.
Сва лица су позвана да учествују.


Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs .


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 22. јул 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/27-2019/РД – Набавка намештаја за Клинички центар „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“ (Procurement of Furniture for Clinical Centre “Dr Dragiša Mišović -Dedinje”) на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 22. јула 2019. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

 

Преузмите конкурсну документацију

 

Техничка спецификација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Петровац на Млави зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на санацији и адаптацији објекта павиљона Установе за одрасле и старије "Гвозден Јованчићевић", Велики Поповац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 2. септембра 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.petrovacnamlavi.rs


 

На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона. 

 

Предмет јавне набавке је извођење Извођење додатних радова на реконструкцији објекта неурологије, поликолинике и педијатрије у КБЦ „Земун“. Објекти КБЦ „Земун“ који су на предмет извођења додатних радова налазе се на следећим адресама:


Објекат неурологије КБЦ “Земун”
Вртларска бр.57
11070 Београд, Србија

Објекат поликлинике КБЦ “Земун”
22. октобра бр.29
11070 Београд, Србија

Објекат педијатрије КБЦ “Земун”
Гундулићева бр.32
11070 Београд, Србија

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка


Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о измени уговора


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Института за политичке студије зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Радови на адаптацији дела простора пословног објекта Института за политичке студије у улици Краља Милана бр. 16, Београд, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 30. августа 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.ips.ac.rs


 

На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује oбaвeштeње о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.

 

Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на санацији и адаптацији педијатријских амбуланти на нивоу првог спрата и хирушких амбуланти на нивоу приземља и на реконструкцији амфитетара на објекту Универзитетске дечје клинике „Тиршова“, број набавке OP/14-2018/RD/PP-14.

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Лајковац зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на реконструкцији објекта основне школе „Миле Дубљевић“, издвојено одељење у Бајевцу, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 26. августа 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.lajkovac.org.rs


 

Belgrade, 31st July 2019 - The Republic of Serbia has received financing in amount of USD 1 020 000,00 from the Japan (“Donor”) that will be administered by the World Bank toward the cost of the Grant: “Serbia National Disaster Risk Management Program: Scaling Up Resilient Infrastructure Project”, and intends to apply part of the proceeds for consulting services to be procured under this project.

The scope of the assignment will include: preparation of TORs for Software Development of Disaster Risk Reduction Investment Planning (DRRIP) Platform, including e-learning component and technical specifications for Hardware and System Software for DRRIP Platform; monitoring and control of different contracts related to execution to Software Development of DRRIP Platform and Hardware and System Software for DRRIP Platform; preparation of reports and recommendations for contract implementation; work closely with the PIMO office and assist in implementation of the Grant.

It is expected that Consultant starts its work in August 2019 and to be engaged till June, 2020 for approximately 75 working days.
Required qualifications and skills: Master’s Degree in Electrical Engineering or Computer Science; At least seven (15) years of professional experience; Minimum 10 years of professional working experience in software design and development; Excellent oral and written communication skills in English; Research interest in the areas of risk management and ICT (with published articles/research papers in reputable sources) will be considered as an advantage.

The detailed Terms of Reference for all of the consulting services is posted on the website of the Public Investment Management Office at www.obnova.gov.rs .

The Public Investment Management Office (PIMO) now invites eligible Consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (scanned diplomas to be sent with CV).

The evaluation criteria for assignment:

• General qualifications (30 points)
• Adequacy for the Assignment (50 Points)
• Specific experience relevant for the assignment (20 Points)

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 3.16 and 3.17 of the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers – Procurement in Investment Project Financing Goods, World, Non-Consulting and Consulting Services, July 2016, revised November 2017 (“the Regulations”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

A Consultant will be selected in accordance with the Open Competitive Selection of Individual Consultants as set out in the Regulations.

Further information can be obtained at the address below during office hours 09:00 to 15:00 hours.

Expressions of interest (Cover Letter + CV) in English language must be delivered in a written form to the e-mail address below, by August 9, 2019, 12:00 hours, local time.

Public Investment Management Office
Attn: Biljana Djokic
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com
Cc: maja.markovic@obnova.gov.rs
Address: Nemanjina 11, Belgrade, Republic of Serbia
Phone : +381 11 3617-737

Terms of Reference

 

Contract Award Notice


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Рача зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Радови на реконструкцији и доградњи објекта вртића "Наша радост", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 19. августа 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.raca.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Ваљева зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извођење грађевинских радова на адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објекта здравствене заштите - Дом здравља Ваљево кат.парц.бр. 6586/1, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 15. августа 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.valjevo.rs


Београд, 6. август 2019. године - На основу Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, усвојен Закључком Владе 05 Број: 401-7329/2019 од 18.07.2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНАКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА 

 

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања (у даљем тексту: Програм) спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) и уз стручну подршку КFW-a.


Укупно расположива средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 250.000.000,00 динара намењено је за спровођење Програма, док је износ од 50.000.000,00 динара намењен за трошкове ангажовања Имплементационог партнера и спровођење програма обуке и менторинга.


Овим путем Канцеларија позива све заинтересоване банке да се пријаве за учешће у реализацији Програма.


Општи циљ Програма
јесте подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката. На тај начин би се створили услови за креирање одрживог раста и запошљавања.


Специфични циљеви Програма су:


- Системска промоција микро, малих и средњих предузећа у циљу побољшања могућности самозапошљавања
- Остваривање личних прихода
- Подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва 

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава


Заинтересоване банке достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:
• попуњен Прилог 1;
• образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац).

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма промоције предузетништва и самозапошљавања – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу:


Канцеларија за управљање јавним улагањима – писарница Управе за заједничке послове
Немањина број 22-26
11 000 Београд
Рок за подношење пријава је 21.08.2019. године.


На интернет страни Канцеларије за управљање јавним улагањима на адреси: www.obnova.gov.rs може се преузети неопходна конкурсна документација за учешће у Програму, Прилог 1 као и Програм промоције предузетништва и самозапошљавања, нацрт Уговора о уређивању међусобних односа у спровођењу Програма промоције предузетништва и самозапошљавања, Нацрт Уговора о издавању гаранције Нацрт Уговора о додели бесповратних средстава у оквиру Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.


Све додатне информације могу се добити на телефон: 011 3617 584 или путем е-мајл адресе: kabinet@obnova.gov.rs

 

Текст јавног позива

 

Прилог 1

 

Закључак Владе о усвајању Програма

 

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања

 

Нацрт уговора о уређивању међусобних односа

 

Нацрт уговора о издавању гаранције

 

Нацрт уговора о додели бесповратних средстава


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Пирота зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Реконструкција дела корита канала Туштина (Рогоз) од улива Кавака у Рогоз до моста у улици Хајдук Вељка, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 13. августа 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pirot.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Жагубица зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Грађевински радови на водотоцима 2 реда – извођење хитних санационих радова – заштита насеља Медвеђица и локалне путне инфраструктуре, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 7. августа 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.zagubica.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Вршца зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Извођење радова на изградњи ретензије "Уљма", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 7. августа 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vrsac.com


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja oпштинe Сурдулица зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку, топловода и топлотних подстаница у здравственом центру Сурдулица по систему „кључ у руке“, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 26. јула 2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Рача за јавну набавку - Реконструкцији објекта дома здравља „Милоје Хаџић Шуле“, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Рача дана 25.07.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.raca.rs


 

Belgrade, July 22, 2019

Project Title: Serbia National Disaster Risk Management Program Support for End to End Early Warning System Project
Source of Funding: TF GRANT NO. TF0A4344
Contract Ref: SRB-DRM-SH-SB-2019-21
Contract Name: Procurement of of smart board sets

Dear Sirs,

You are invited to submit your price quotation for:
1. Smart board sets – 18 pcs

Information on description, specifications and required quantities are attached in the Annex 1 (attached).

2. You must quote for all the items under this Invitation.

3. Your price quotation in the form attached may be submitted electronically (in PDF format) at the address below (paragraph 7) and shall consist of:
• Invitation to Quote
• Terms and Conditions of Supply
• Technical Specification
• Form of Quotation

4. The deadline for receipt of your quotation (s) by the Purchaser at the address indicated in Paragraph 6 is: August 2, 2019.

5. Your quotation should be accompanied by adequate technical documentation and catalogue(s) and other printed material or pertinent information (in English language) for each item quoted.

6. Your quotation(s) should be submitted as per the following instructions and in accordance with the attached Contract. The attached Terms and Conditions of Supply is an integral part of the Contract.

7. Further information can be obtained from address below:
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Directorate for Water
Project Implementation Unit
Dr. Ivana Ribara 149/11
11070 Belgrade
Republic of Serbia
Fax: +381 (0) 11 6163 600
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com

Invitation to Quote - Procurement of smart board sets


 

 

Belgrade, July 22, 2019

 

Project Title: Serbia National Disaster Risk Management Program Support for End to End Early Warning System Project
Source of Funding: TF GRANT NO. TF0A4344
Contract Ref: SRB-DRM-SH-HYD-2019-20
Contract Name: Procurement of Hydrometeorological equipment for selected measuring stations

Dear Sirs,


1. You are invited to submit your price quotation for:
1. Automatic hydrological station (AHS) – 2 pcs
2. Automatic meteorological station (AMS) – 3 pcs

Information on description, specifications and required quantities are attached in the Annex 1.

2. You must quote for all the items under this Invitation.

3. Your price quotation in the form attached may be submitted electronically (in PDF format) at the address below (paragraph 7) and shall consist of:
• Invitation to Quote
• Terms and Conditions of Supply
• Technical Specification
• Form of Quotation

4. The deadline for receipt of your quotation (s) by the Purchaser at the address indicated in Paragraph 6 is: August 5, 2019.


5. Your quotation should be accompanied by adequate technical documentation and catalogue(s) and other printed material or pertinent information (in English language) for each item quoted.


6. Your quotation(s) should be submitted as per the following instructions and in accordance with the attached Contract. The attached Terms and Conditions of Supply is an integral part of the Contract.

(i) PRICES: The prices should be quoted in any Bank’s member country currency, but no more than three currencies for the Total Cost at final destination Belgrade, which includes all taxes, customs, duties, inland transportation and insurance, loading and unloading and VAT excluded.
• Place of destination is:

City of Čačak
32 000 Čačak

(ii) EVALUATION OF QUOTATIONS: Offers determined to be substantially responsive to the technical specifications will be evaluated by comparison of the total price at final destination as per paragraph 2 above to the RSD (Serbian dinar) based on the middle exchange rate published by the National Bank of Serbia on the date specified in Paragraph 4 of this Invitation to Quote.

In evaluating the quotations, the Purchaser will determine for bid the evaluated price by adjusting the price quotation by making any correction for any arithmetical errors as follows:
(a) where there is a discrepancy between amounts in figures and in words, the amount in words will govern;
(b) where is a discrepancy between the unit rate and the line item total resulting from multiplying the unit rate by the quantity, the unit rate as quoted will govern;
(c) if a Supplier refuses to accept the correction, his quotation will be rejected.

(iii) AWARD OF CONTRACT: The award will be made to the bidder offering the lowest evaluated price and that meets the required standards of technical and financial capabilities. The successful bidder will sign a Contract as per attached form of contract and terms and conditions of supply.
(iv) VALIDITY OF THE OFFER: Your quotation(s) should be valid for a period of forty five (45) days from the deadline for receipt of quotation(s) indicated in Paragraph 4 of this Invitation to Quote.

7. Further information can be obtained from address below:
Biljana Djokic
Procurement Specialist
Directorate for Water
Project Implementation Unit
Dr. Ivana Ribara 149/11
11070 Belgrade
Republic of Serbia
Fax: +381 (0) 11 6163 600
E-mail: biljana.djokic1308@gmail.com

 

Invitation to Quote - Procurement of Hydrometeorological equipment


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Врњачка Бања за јавну набавку - Изградња моста код Ваљаревића, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Врњачка Бања дана 18.07.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Врњачка Бања за јавну набавку - Изградња моста код Цветковића, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Врњачка Бања дана 18.07.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Врњачка Бања за јавну набавку - Изградња моста код Ђуровића, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Врњачка Бања дана 18.07.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Осечина за јавну набавку - пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ ''Браћа Недић'', топловода и топлотних подстаница у Осечини по систему ''кључ у руке'', објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Осечина дана 27.06.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://osecina.com


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Деспотовац за јавну набавку - Грађевински радови на рехабилитацији објеката – пропуста на деоници пута Буковац - Пањевац, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Деспотовац дана 09.07.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ИОП/18-2018/РД/ИНП-12 - Набавка додатних медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство „Вишеградска“ за: 

 

Партију 1 – Опрема за интервенције и дијагностику,

Партију 3 - Имиџинг и

Партију 4 - ОР и ИЦУ.

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Деспотовац за јавну набавку  - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Техничке школе Деспотовац и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту  општине Деспотовац дана 03.07.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs

 


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација градске општине Звездара за јавну набавку радова на адаптацији/ енергетској санацији објекта и дворишта ОШ "1300 Каплара", у улици Панчина број 1, Звездара, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту градске општине Звездара дана 03.07.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://zvezdara.rs/


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација града Суботице за јавну набавку - реконструкција и доградња објекта РЈ „Дом Дудова шума“ Геронтолошког центра, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту града Суботица дана 01.07.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.subotica.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Пријепоље за јавну набавку радова - Пројектовање и извођење грађевинских радова на реконструкцији моста преко реке Лим у Пријепољу по систему „кључ у руке", објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Пријепоље дана 27.06.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://opstinaprijepolje.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Варварин за јавну набавку радова - грађевински радови на реконструкцији и адаптацији ОШ,,Свети Сава'' у Бачини, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Варварин дана 27.06.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://varvarin.org.rs


Република Србија је закључила уговор о кредиту са Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору”. Канцеларија за управљање јавним улагањима, као имплементациони партнер на Пројекту, намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Изградња новог блока Института за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње”, у складу са Смерницама за набавку добара, радова и услуга Банке за развој Савета Европе (Септембар 2011).


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”), а складу са Законом о потврђивању Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС” – Међународни уговори”, број 1/12) закљученог дана 4. новембра 2011. године у Паризу, Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, покреће међународни отворени поступак јавне набавке радова чији је предмет: Изградња новог блока Института за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње”, број набавке ИОП/24-2018/РД (IOP/24-2018/RD) и позива сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури да поднесу понуде.


Процењена вредност набавке је 18.900.000 ЕУР без ПДВ.


Очекивани датум почетка радова је март 2019. године.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 Грађевински радови


Кратак опис радова:

Нови објекат са подземним гаражама, приземљем, 3 спрата је лоциран са задње стране постојећег у правцу југо-запада и предвиђено је да се након изградње и реконструкције они повежу у јединствену функционалну целину.


Услов за спровођење пројекта је неометан рад постојећег објекта током изградње нове зграде. Бруто грађевинска површина новог објекта је 13.858 квадратних метара. Нови објекат техничког блока је површине 100 квадратних метара.

Изградња новог објекта са припадајућим делом партерног уређења је прва фаза реализације пројекта и обухвата све радове на комплексу и на постојећем објекту који су неопходни за довођење у функцију новог, односно функицонисање постојећег објекта у привременим, градилишним условима.


Поред горе наведеног, у оквиру овог тендера су укључени одређени грађевински радови на спољној инфрастуктури оближњег крила “A” Болнице “Драгиша Мишовић”.

Садржај:

Измештањем из неусловних простора постојећег објекта у нови, одељења поликлинике, трасфузије, лабораторије административно управне службе и измештањем ОП блока кардиохирургије са другог спрата, створени су услови за


-повећање капацитета служби васкуларне хирургије и кардиологије,
-проширење дијатностике у службама васкуларне хирургије и кардиологије
-формирање хитног пријема и сектора за едукацију и истраживања

У новом објекту су предвиђене заједничке медицинске службе (лабораторија, трансфузија, централна специјализација), техничке просторије (трафостаница, котларница, припрема воде, хидропостројење, чилери, подстаница медцинских гасова, преграда медицинског отпада...), заједничке просторије особља (гардеробе, ресторан), простори за пријем и евакуацију и административно управна служба.

Радови на спољној инфрастуктури крила А болнице Драгиша Мишовић укључују у највећој мери инсталације: термотехника, електро (слаба и јака струја), водовод и канализација, медицински гасови и телекомуникациони каблови.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Уговор ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међународном отвореном поступку јавне набавке.

Реализација уговора се очекује у периоду од марта 2019. до септембра 2020. године (искључујући Период за извештавање о недостацима).


Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.


Право да учествују у овом међународном отвореном поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учествовање у тендерској процедури. Понуђачи су дужни да доставе доказе о испуњавању услова за учешће, на начин на који је то прописано Конкурсном документацијом.

Услови које сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуњеност услова одређени су Конкурсном документацијом.


Додатне информације о набавци, могу се добити од Канцеларије за управљање јавним улагањима, Београд, путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.

Конкурсна документација је доступна на енглеском језику, осим документације која представља Пројекат за извођење, која је дата на српском језику.

Конкурсна документација ће бити доступна за преузимање сваком заинтересованом лицу путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement

Све понуде морају да садрже Тендерску гаранцију банке у износу од 500.000 Евра наплативо у валути српски динар (РСД) по средњем курсу НБС на дан наплате гаранције. Тендерска гаранција банке мора да буде важећа најмање тридесет (30) дана након истека рока важности Понуде.

Тендерска гаранција банке, као и гаранција авансног плаћања и гаранција за добро извршење посла које је изабрани понуђач обавезан да достави након закључења уговора, морају, да буду потврђене од стране домаће банке, односно извођач ће бити обавезан да уз гаранције стране банке обезбеди и супергаранције (контрагаранције) домаће банке.

Све банкарске гаранције морају бити неопозиве, без приговора, безусловне и плативе на први позив.

Период важности понуда је најмање 120 календарских дана од дана који је крајњи рок за подношење понуда.

Наручилац ће организовати предтендерски састанак и посету локацији о чему ће сва заинтересована лица бити благовремено обавештена писаним путем и то објављивањем обавештења путем интернет странице наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/english/public-procurement and https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke .

Понуде морају да буду достављене у канцеларију која се налази на следећој адреси, не касније од 14. фебруара 2019. године у 11.00 часова:

Канцеларија за управљање јавним улагањима,
улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа
11000 Београд
Република Србија.

Понуде се дају у складу са процедуром „две коверте”, при којој се и техничке и финансијске понуде подносе заједно, али у одвојеним ковертама. Техничке понуде се прве отварају и евалуирају у погледу саобразности. Потом се отварају финансијске коверте само технички подобних понуда.

Понуде морају да буду достављене у запечаћеној коверти са следећим назнакама: ,,Понуда за јавну набавку: Изградња новог блока Института за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње”, број набавке ИОП/24-2018/РД (IOP/24-2018/RD)” лично или путем поште на горепоменутој адреси најкасније до 14. фебруара 2019. године до 11:00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.


Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 14. фебруара 2019. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Отварање финансијског дела понуда обавиће се након извршеног прегледа техничког дела понуда. Наручилац ће свим понуђачима који су поднели понуде доставити образложену Одлуку о квалификованости понуђача, као и позив квалификованим понуђачима да учествују у отварању финансијских понуда.

 

Позив за подношење понуда

 

Тендерска документација

 

Техничка спецификација

 

Обавештење о обиласку локације

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Измена појашњења 2

 

Измена позива за подношење понуда

 

Измена бр.1 Тендерске документације

 

Техничка спецификација бр.2

 

Одлука о квалификованости понуђача

 

Информација о јавном отварању финансијских понуда

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Коцељева за јавну набавку радова - реконструкција и доградњи ОШ "Мића Станојловић"у Коцељеви, ИО у Љутицама, објављени су на Порталу јавних набавки дана 14.06.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs


 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација општине Стара Пазова за јавну набавку радова - реконструкција и изградња Основне школе "Вера Мишчевић" у Белегишу, објављени су на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Стара Пазова дана 04.06.2019. године. 

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.starapazova.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Куршумлија за јавну набавку - грађевински радови на реализацији пројекта Елаборат регулација водотока  другог реда  у општини Куршумлији  - I фаза, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 27.05.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://kursumlija.org


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Чачка - за јавну набавку радови на санацији објекта ОШ "Ратко Митровић", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 23.05.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.cacak.org.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja града Врања - за јавну набавку извођење радова на реконструкцији објекта основне школе „Радоје Домановић“, са применом мера енергетске ефикасности, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 17.05.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.vranje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja градске општинe Гроцка - за јавну набавку грађевински радови на санацији водотока Језерац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 17.05.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.grocka.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Власотинце - за јавну набавку грађевински радови на на реконструкцији атмосферске канализације у МЗ "Росуља", oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 17.05.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vlasotince.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Власотинце - за јавну набавку грађевински радови на регулацији водотокова другог реда - прва фаза, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 13.05.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vlasotince.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Деспотовац - за јавну набавку грађевински радови на рехабилитацији објеката – пропуста на деоници пута Буковац - Пањевац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 13.05.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Додељује се уговор о јавној набавци консултантске услуге: Израда извештаја о затеченом стању објекта “Центар за радиологију и магнетну резонанцу Клиничког центра Србије” за потребе озакоњења, број набавке: НП/26-2019/РД (NP/26-2019/RD) у преговарачком поступку без објављивања, сходно члану 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), и правилима о избору поступка набавке описаним у Водичу за набавке Европске инвестиционе Банке, одељак бр. 4.2.2. који прописује да у случају када је процењена вредност уговора испод 50.000 ЕУР, Банка може прихватити уговор из преговора само са једном фирмом или појединцем како би се убрзао поступак припреме или имплементације пројекта, спроведеном у оквиру пројекта: Ревитализација истраживања и развоја у јавном сектору, потпројекат: Побољшање научне инфраструктуре из домена медицинских наука кроз набавку нове капиталне опреме, адаптацију постојећих и/или изградњу нових капацитета за потребе Центра за радиологију и магнетну резонанцу Клиничког центра Србије, а по Захтеву за понуду од 12. фебруара 2019. године, следећем понуђачу:

 

„Teming electrotechnology“ d.o.o. Niš, ул. Цара Душана бр. 90, 18000 Ниш, по укупној понуђеној цени од 1.969.500,00 РСД без ПДВ и јединичној цени од 3.030,00 РСД без ПДВ.

 

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Рача - зa jaвну нaбaвку радова реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 06.05.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.raca.rs

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Трговиште - за јавну набавку радови на изградњи потпорних зидова Козји Дол, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 30.04.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.trgoviste.rs

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бољевац - зa jaвну нaбaвку грађевинских радова на санацији моста преко потока у селу Валакоње - поновљен други поступак, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 30.04.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.boljevac.org.rs


 

22. јануар 2019. - Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација Ургентног центра Клиничког центра Србије.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4.новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка медицинских уређаја за Ургентни центар – Клинички центар Србије (Procurement of Medical equipment for Emergency Centre-Clinical Centre of Serbia), број набавке: ИОП/23-2018/РД (IOP/23-2018/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме са процењеном вредношћу 730.000 евра

 

Место испоруке: Ургентни центар- Клинички центар Србије, Пастерова 2,11000 Београд

 

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

 

Реализација уговора се очекује у периоду од априла 2019. до јуна 2019. године.

 

Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

 

Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke


Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.


Крајњи рок за подношење понуда је 15. март 2019. године до 11 часова пре подне.


Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/23-2018/РД – Набавка медицинских уређаја за Ургентни центар – Клинички центар Србије (Procurement of Medical equipment for Emergency Centre-Clinical Centre of Serbia)” на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 15. марта 2019. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

 

Јавни позив


Тендерска документација


Техничка спецификација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


На основу члана 55. став 1. тачка 7) и члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015; У даљем тексту: Закон), Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

 

Предмет јавне набавке је извођење додатних радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитетра на објекту Ургентног центра КЦС-II део, број набавке: ОП/9-2018/РД/ПП-13. 

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бела Паланка - зa jaвну нaбaвку грађевински радови на антиерозионом уређењу слива Мокранске реке, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 15.04.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.belapalanka.org.rs


Аустријска Развојна Агенција објавила је Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за набавку радова на реконструкцији канала Купинац и 6 црпних станица у Обреновцу и Сурчину.

Све неопходне информације можете добили на страници https://schramm-oehler.vergabeportal.at

 

Уколико имате проблема са преузимањем документације исту можете затражити и путем електронске адресе rfpi@schramm-oehler.at 

 

Особа за контакт/Додатне информације: Schramm Öhler Rechtsanwälte, e-mail: rfpi@schramm-oehler.at, тел: +43 1 409 76 09

Датум за подношење понуда: Понедељак, 27. мај 2019. године до 17 часова. 

 

Позив за подношење понуда

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге техничког пројектовања објављени су 14. марта на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs .

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да рок плаћања не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана.


Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге (не дужи од 45 календарских дана) у односу на пријем појединачног писменог захтева наручиоца и достављања пројектног задатка и свих подлога.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим роком плаћања и истим роком, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума- жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације


Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: https://obnova.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок:


Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуга техничког пројектовања бр. ЈНМВ/1-2019/ИП-1. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 22.03.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 22.03.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:


Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:


Снежана Поповић, 060/018-15-13, у времену од 8-16 часова

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:


Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуга техничког пројектовања – бр. ЈНМВ/1-2019/ИП-1“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

Појашњење

 

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Бабушница - зa jaвну нaбaвку радова на адаптацији и санацији магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце ( фаза 1 и 2 ), oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 08.04.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.babusnica.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Пожега зa jaвну нaбaвку реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, oбjaвљeни су дaнa 08.04.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pozega.org.rs/


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Пожега зa jaвну нaбaвку реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, oбjaвљeни су дaнa 08.04.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.pozega.org.rs

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Ражањ - зa jaвну нaбaвку грађевинских радова на регулацији дела речног корита Средње реке у Смиловцу лоцираног на катастарским парцелама број 5860 и 3143/1 обе КО Смиловац, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 01.04.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://sajt.razanj.org


Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеaтра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Влада Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Ул. Немањина бр. 11, https://www.obnova.gov.rs

Врста наручиоца: органи државне управе

Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Модернизација „Ургентног центра“ Клиничког центра Србије.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), те у складу са Законом о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС“ – Међународни уговори“, број 1/12), Kанцеларија за управљање јавним улагањима покреће отворени поступак јавне набавке чији је предмет „Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеaтра на објекту Ургентног центра КЦС“, број набавке: ОП/9-2018/РД.

Предмет јавне набавке је:


1. Санација кровног покривача над целокупном површином објекта Ургентног центра КЦС
2. Санација фасаде и замена прозора на делу објкета
3. Адаптација и реконструкција дела таванског простора у лекарске собе
4. Реконструкција зграде амфитетра


Ознака из општег речника набавке:


45215000- радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби;
45300000- радови на грађевинским инсталацијама;
45400000- завршни грађевински радови.

Објекат Ургентног центра - Kлинички центар Србије се налази у улици Пастеровој бр. 2, 11000 Београд, Србија.

Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, у складу са условима одређеним конкурсном документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од маја 2018. до октобра 2018. године.

Kритеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. Рангирање понуда ће се спровести од најниже до највише понуђене цене.

Процењена вредност јавне набавке износи 219.900.000,00 РСД без ПДВ.

Рок за завршетак свих радова је 150 (стопедесет) календарских дана од дана увођења извођача у посао.
Сва лица су позвана да учествују без обзира на земљу порекла.

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом која ће бити доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки https://www.portal.ujn.gov.rs

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10.000.000 РСД и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Kрајњи рок за подношење понуда је 9. март 2018. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеaтра на објекту Ургентног центра КЦС”, на адресу: улица Немањина бр. 22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: Ул. Крунска бр. 58, Београд, дана 9. марта 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. Лице за контакт: Јелена Симић, е-маил адреса: procurement.rd@pim.gov.rs

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 2

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 3

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1


ПОЈАШЊЕЊЕ 4

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 2

 

ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


ПОЈАШЊЕЊЕ 5

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 6


ПОЈАШЊЕЊЕ 7


ПОЈАШЊЕЊЕ 8


ПОЈАШЊЕЊЕ 9


ПОЈАШЊЕЊЕ 10

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 11


ПОЈАШЊЕЊЕ 12

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.3


ПОЈАШЊЕЊЕ 13


ПОЈАШЊЕЊЕ 14


ПОЈАШЊЕЊЕ 15


ПОЈАШЊЕЊЕ 16

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 17

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 18


ПОЈАШЊЕЊЕ 19

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 20


ПОЈАШЊЕЊЕ 21

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 22

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 23


ПОЈАШЊЕЊЕ 24

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 1 


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 2

 

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Деспотовац - за јавну набавку изградње друмског моста преко реке Ресаве на општинском путу О-27 у Стрмостену, на кп бр. 1206 КО Стрмостен, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.03.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.despotovac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - набавка горива за службена возила путем дебитне картице објављени су 11.  фебруара на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је. понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који располаже већим бројем малопродајних објеката (бензинских станица) на територији Републике Србије.

Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.obnova.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок:
Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати- понуда за јавну набавку добара- набавка горива за службена возила путем дебитне картице бр. ЈНМВ/2-2019/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 19.02.2019. године до 10,00 часова.

Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.
По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 19.02.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица брoj 58, Београд.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:
Ивана Милосављевић, телефон: 064/877-00-19, у времену од 8-16 часова.

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком- „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку добара- набавка горива за службена возила путем дебитне картице бр. ЈНМВ/2-2019/ИП, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Врњачка Бања - зa jaвну нaбaвку радова на изградњи моста, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 06.03.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja општинe Врњачка Бања - зa jaвну нaбaвку радова на водоводу Врући извори I и II, oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 06.03.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://vrnjackabanja.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Мионица - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и реконструкција котларнице на дрвну сечку у оквиру објекта Основне школе „Милан Ракић“ Мионица и пратећих инфраструктурних инсталација, по систему „кључ у руке“ oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 5.03.2019. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.mionica.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Пландиште - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - реконструкцији објекта Основне школе "Доситеј Обрадовић" - одељење у Великом Гају oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 20.02.2019. гoдинe.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://plandiste-opstina.rs


Аустријска Развојна Агенција објавила је Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за набавку надзора над извођењем радова на рехабилитацији инфраструктуре за одбрану од поплава и у Сурчину, Обреновцу и Свилајнцу.

Све неопходне информације можете добили на страници https://schramm-oehler.vergabeportal.at

 

Уколико имате проблема са преузимањем документације исту можете затражити и путем електронске адресе rfpi@schamm-oehler.at

 

Особа за контакт/Додатне информације: : Schramm Öhler Rechtsanwälte, e-mail: rfpi@schramm-oehler.at, тел: +43 1 409 76 09

 

Датум за подношење понуда: Понедељак, 8. април 2019 до 17 часова. 

 

Позив за подношење понуда

 


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Oпштинe Стaрa Пaзoвa - зa jaвну нaбaвку рaдoвa - рeкoнструкциja и дoгрaдњa Оснoвнe шкoлe „Никoлa Teслa“ у Нoвим Бaнoвцимa oбjaвљeни су нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нaручиoцa 11.02.2019. гoдинe.

 

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.starapazova.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и Кoнкурснa дoкумeнтaциja Канцеларије за управљање јавним улагањима зa jaвну нaбaвку - услуге техничког пројектовања објављени су 29. јануара на интернет страници Канцеларије и Порталу јавних набавки https://portal.ujn.gov.rs

 

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Елементи критеријума за доделу уговора када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да рок плаћања не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана.


Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге (не дужи од 45 календарских дана) у односу на пријем појединачног писменог захтева наручиоца и достављања пројектног задатка и свих подлога.


Уколико постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим роком плаћања и истим роком, наручилац ће донети одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума- жребањем. Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији када само један понуђач присуствује жребању.

Начин преузимања конкурсне документације


Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs

 

Начин подношења понуде и рок:


Понуђач подноси понуду, са припадајућом документацијом, у затвореној коверти, затворену тако да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове - Канцеларија за управљање јавним улагањима, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за јавну набавку услуга техничког пројектовања бр. ЈНМВ/1-2019/ИП. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.


Рок за подношење понуда је 06.02.2019. године до 10,00 часова.


Понуде које наручилац прими након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим.


По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 06.02.2019. године у 12,00 часова, у просторијама наручиоца: Канцеларија за управљање јавним улагањима, Крунска улица бр. 58, Београд.


Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања понуда могу имати овлашћени представници понуђача који су дужни да својство овлашћеног представника понуђача докажу предајом потписаног и печатом овереног овлашћења комисији за јавну набавку пре почетка поступка отварања понуда.


Рок за доношење одлуке о додели уговора:


Одлука о додели уговора у поступку предметне јавне набавке биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:


Снежана Поповић, 060/018-15-13, у времену од 8-16 часова.

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:


Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - Немањина број 22-26 Београд, писарница Управе за заједничке послове- Канцеларија за управљање јавним улагањима, или путем е-маил-а: kabinet@obnova.gov.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку услуга техничког пројектовања – бр. ЈНМВ/1-2019/ИП, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Позив за подношење понуда


Конкурсна документација

 

Одлука о обустави поступка

 

Обавештење о обустави поступка


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Књажевац зa jaвну нaбaвку радовa на регулацији Живулићинског потока, oбjaвљeни су дaнa 06.02.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://knjazevac.rs


 

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Нови Кнежевац зa jaвну нaбaвку радова Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову, oбjaвљeни су дaнa 01.02.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs
 

https://noviknezevac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Темерин зa jaвну нaбaвку радова Основне школе „Данило Зеленовић“ у Сиригу, oбjaвљeни су дaнa 31.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs

https://www.temerin.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Темерин зa jaвну нaбaвку радова Основне школе „Кокаи Имре“ у Темерину, oбjaвљeни су дaнa 31.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.temerin.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Ариље зa jaвну нaбaвку радова на изградњи обалоутврде водотока Котољевац, oбjaвљeни су дaнa 30.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs

https://arilje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Ариље зa jaвну нaбaвку радова на изградњи обалоутврде водотока Миротин, oбjaвљeни су дaнa 30.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и сајту наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://arilje.org.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Краљево зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у Краљеву, oбjaвљeни су дaнa 29.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Ивањица зa jaвну нaбaвку радова на санацији клизишта у Шумљанској улици у Ивањици, oбjaвљeни су дaнa 28.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општина Ивањица зa jaвну нaбaвку радова на изградњи објекта на уређењу водотока Савића потока у Ивањици, oбjaвљeни су дaнa 28.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.

https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Александровац зa jaвну нaбaвку радова на санацији објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, oбjaвљeни су дaнa 23.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.aleksandrovac.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja града Београда зa jaвну нaбaвку радова на изградњи објекта основне школе – издвојеног одељења ОШ „Никола Тесла“ у насељу Лештане, oбjaвљeни су дaнa 22.01.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.


https://portal.ujn.gov.rs


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Мионица зa jaвну нaбaвку радова на реконструкцији и адаптацији комплекса Основне школе „Милан Ракић“ Мионица, oбjaвљeни су дaнa 11.01. 2018. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.mionica.rs


5. октобар 2018 -  Република Србија је закључила уговоре о кредиту са Европском инвестиционом банком и Банком за развој Савета Европе за финансирање пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ и намерава да део средстава из овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.


На основу члана 7. став 1. тачка 2а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015“), те у складу са Оквирним споразумом потписаним између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе Ф/П1739 дана 4.новембра 2011. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет Набавка медицинских уређаја за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ (Procurement of Medical Devices for Institute for Cardiovascular Diseases „Dedinje“ ), број набавке: ИОП/21-2018/РД (IOP/18-2018/RD).


Канцеларија за управљање јавним улагањима, као Наручилац, позива квалификоване понуђаче да учествују у набавци медициснке опреме са процењеном вредношћу 625.260 евра.


Место испоруке: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Хероја Тепића 1, 11000 Београд


Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у међунардном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тендерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити саставни део уговора.
Реализација уговора се очекује у периоду од јануара 2019. до марта 2019. године.


Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена". Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.


Сва лица су позвана да учествују.

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од Наручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.


Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на енглеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинтересованим лицима на веб страници Наручиоца: https://www.obnova.gov.rs/cirilica/javne-nabavke

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском документацијом.

Крајњи рок за подношење понуда је 26. новембар 2018. године до 11 часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: „ ИОП/21-2018/РД – Набавка медицинских уређаја за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, (Procurement of Medical Devices for the Institute for Cardiovascular Diseases „Dedinje”)”, на адресу: улица Немањина бр.22-26, Београд, писарница Управе за заједничке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене понуђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: улица Крунска 58, Београд, дана 26. новембра 2018. године у 13 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересованим лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право на активно учешће у процесу отварања понуда.


Тендерска документација


Техничка спецификација

 

Појашњење 1

 

Појашњење 2

 

Појашњење 3

 

Појашњење 4

 

Одлука о додели уговора


Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa и кoнкурснa дoкумeнтaциja општине Горњи Милановац зa jaвну нaбaвку радова на Енергетској санацији и адаптацији ОШ “Момчило Настасијевић”, ул. Лоле Рибара број 3 у Горњем Милановцу, oбjaвљeни су дaнa 17.12.2018. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa интeрнeт стрaници наручиоца.

https://portal.ujn.gov.rs

 

https://www.gornjimilanovac.rs


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору, Број: ИОП/12-2018/РД/НП-10 - Набавка медицинских уређаја за Клинику за неурохирургију- Клинички центар Србије, Лот 4 – Стереостаксични рам.

 

Обавештење о закљученом уговору


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору, Број: ИОП/18-2018/РД/НП-11 - Набавка медицинских уређаја за Клинику за гинекологију и акушерство ,,Вишеградска“ – Клинички центар Србије, Лот 2 – Помоћна болничка и медицинска опрема.

 

Обавештење о закљученом уговору


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору, бр.ИОП/5-2017/РД/ИНП-4 - Набавка додатне медицинске дијагностичке опреме за Клиничко-болнички центар ,,Земун″.

 

Обавештење о закљученом уговору


Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује Обавештење о закљученом уговору, број набавке ИОП/11-2017/РД/ИНП-5 - Набавка медицинских уређаја за Универзитетску дечју клинику ,,Тиршова″ за Лот 6 – ИЦТ, УПС и бекап инфраструктура.

 

Обавештење о закљученом уговору


 

11. јул 2018 - Врши се измена Позива за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет набавка следећих консултантских услуга: Израда студије изводљивости за изградњу нове Универзитетске дечје клинике у Београду, број набавке ИОП/16-2018/УЦХ (IOP/16-2018/UCH) објављеног дана 13. јуна 2018 године у Службеном листу Европске уније, на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца, у делу који се односи на крајњи рок за подношење понуда и датум отварања техничког дела понуда, утолико што се продужава рок за подношење понуда, тако да део који се сада мења гласи:

 

"Крајњи рок за подношење понуда је 31. јул 2018. године до 11 часова пре подне."

 

"Отварање техничког дела понуда ће се обавити истога дана, 31. јула 2018. године у 13:00 часова на адреси: ул. Крунска 58, Београд у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању понуда, уз достављено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. "

 

У осталом делу, Позив за подношење понуда у међународном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет набавка следећих консултантских услуга: Израда студије изводљивости за изградњу нове Универзитетске дечје клинике у Београду, број набавке ИОП/16-2018/УЦХ (IOP/16-2018/UCH), остаје непромењен.

 

13. јун 2018 - Република Србија је закључила Споразум о бесповратној финансијској помоћи између Републике Србије и Развојне банке Света Европе SIGA: SIGA-3-TA-SRB BSE: FIP 17954 за финансирање пројекта „Универзитетска дечја клиника у Београду“ и намерава да део средстава обезбеђених овим споразумом искористи за плаћања по уговору за који се расписује овај позив за подношење понуда.


На основу члана 7. став 1. тачка 2) а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), Смерница за набавку добара, радова и услуга Развојне банке Света Европе (Септембар 2011), а у складу са Споразумо